คู่มือการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ
ที่ นร ๐๗๑๙.๒/ว๓๐ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) ลว ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
คู่มือการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
ที่ นร ๐๗๑๙.๒/ว ๕๔ ลว. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (OUC) เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)
มาตรฐานการออกแบบอาคาร
มาตรฐานครุภัณฑ์
ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ [แบบ ค. ๐๑๑ และแบบ ค. ๙๑๑ รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์]
ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๑ ลว. ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือในการแจ้งรายการและราคาจำหน่ายสินค้า
ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
แบบ ค.๐๑๑ และแบบ ค.๙๑๑ รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปรับปรุงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑
ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ [รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน]
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ [แก้ไขไฟล์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ : ๑๖.๐๐ น.]
ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐรายงานกรอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของหน่วยงานของรัฐ และตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง ความต้องการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle, EV) ในหน่วยงานภาครัฐ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) [ปรับปรุง]
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๐)
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มกราคม 2559)
อัตราราคางานต่อหน่วย
อัตราราคางานต่อหน่วย (ฉบับมกราคม ๒๕๖๑)
อัตราราคางานต่อหน่วย (มกราคม ๒๕๕๙)
อัตราราคางานต่อหน่วย (ฉบับมกราคม ๒๕๖๐)
อัตราราคางานต่อหน่วย (มีนาคม ๒๕๕๘)
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย
[ขอแก้ไขข้อความ] ในหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา โฆษณา ประชาส้มพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๐
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มกราคม ๒๕๕๙)
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศ (มกราคม ๒๕๖๐)
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มกราคม ๒๕๖๐)
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับมกราคม ๒๕๖๑
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา โฆษณา ประชาส้มพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ [update file 12/2/2561]