สรุปผลการแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [๙ พ.ค.๖๐]

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารชนิด Acrobat ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เอกสารชนิด Acrobat บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เอกสารชนิด Acrobat ภาคผนวก
เอกสารชนิด Acrobat รายงานสรุปผลการับฟังความคิดเห็น