ขั้นตอนการติดตั้งรายงานระบบ e_Budgeting, EvMIS กรณีที่ไม่สามารถเรียกใช้รายงานได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารชนิด Acrobat วิธีการติดตั้งระบบงาน e_Budgeting.pdf
เอกสารชนิด Acrobat วิธีการติดตั้งรายงาน.pdf
เอกสารชนิด อื่นๆ การติดตั้งระบบงาน และรายงาน e_Budgeting