ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน PART
มติคณะรัฐมนตรี
การสัมมาชี้แจงและอภิปรายปัญหาการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณ(PART)
สำนักงบประมาณ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ(PART)
มติ ครม. เรื่อง การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน PART
คู่มือการพัฒนาการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ
การติดตั้งและใช้เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน(PART)ในกระบวนการจัดการงบประมาณ
การประชุมชี้แจงและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART"
แบบคำถามและคำอธิบายสำหรับการพัฒนาชุดคำถาม
ทิศทางกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategic Direction)
(บทที่ 2 ของคู่มือการติดตามและประเมินผล สำนักงบประมาณ)
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและตัวชี้วัดผลลัพธ์และผลผลิต (Strategic Planning)
((บทที่ 3 ของคู่มือการติดตามและประเมินผล สำนักงบประมาณ)
แผนปฎิบัติการและกิจกรรมหลัก (Action Plan)
((บทที่ 4-5 ของคู่มือการติดตามและประเมินผล สำนักงบประมาณ)
กระบวนการบริหารจัดการ (Management Process)
ระบบประเมินผลโดยภายในและภายนอก (Self Evaluation and Independent Evaluation)
((บทที่ 6-7 และ 1 ของคู่มือการติดตามและประเมินผล สำนักงบประมาณ)