คู่มือปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ
คู่มือปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
คู่มือปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เบื้องต้น
คู่มือปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.การจัดทำคำของบประมาณ - บทนำ
เอกสารแนบ 2 ของ ว30 - เอกสารแนบ2-ของ ว30
2.การจัดทำคำของบประมาณ - 1.แบบคำขอรายการงบกลาง
2.การจัดทำคำของบประมาณ - 2.แบบคำขอกระทรวง
2.การจัดทำคำของบประมาณ - 3.แบบคำขอหน่วยงาน
2.การจัดทำคำของบประมาณ - 4.แบบคำขอหน่วยงานรูปแบบพิเศษ
2.การจัดทำคำของบประมาณ - 5.สรุปคำขอระดับกิจกรรม_รายการ
2.การจัดทำคำของบประมาณ - 6.แบบคำขอกองทุนฯ
3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ - 1. แบบรายงานเงินชดใช้เงินคงคลัง
3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ - 2. แบบ ง.400-424
3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ - 2.1 แบบ ง.410
3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ - 2.2 แบบ ง. 431-480
3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ - 2.3 คำอธิบายแบบ ง.401-480
3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ - 2.4 แบบ ง 404 และคำอธิบาย
3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ - 3. แบบ ง.500
3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ - 3.1 แบบ ง. 501-504
3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ - 3.2 คำอธิบายแบบ ง.500-504
3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ - 4. รายงานการเบิกจ่ายเงินกู้
ที่ นร 0702/ว30 ลว 13 มกราคม 2558 เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คู่มือปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558
1.คู่มือการใช้ e-budgeting
2.การจัดทำคำของบประมาณ
3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ
นร 0716 ว52
คู่มือปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557
ภาคผนวก
เอกสารแนบ 2
3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ
2.การจัดทำคำของบประมาณ
1.คู่มือการใช้ e-budgeting
หนังสือที่ ที่ นร 0716_ว51 การทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557
คู่มือปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556
หนังสือ นร 0716/ว 28 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556
1.คู่มือการใช้ e-budgeting
2.การจัดทำคำของบประมาณ
3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ
ภาคผนวก
คู่มือปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555
เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ที่ นร 0716/ว 25 ลว.24 ธ.ค. 2553)
เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ที่ นร ๐๗๑๖/ ว๘๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔)
และการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติการจัดทำคำขอฯ
คู่มือปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2554
เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และคู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
คู่มือปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2553
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
คู่มือ การจัดทำคำของบประมาณ (คำขอกรม/จังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
คู่มือปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2552
คู่มือระบบการบันทึกงบประมาณจังหวัด/เล่มเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
คู่มือปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2551
คู่มือระบบการบันทึกเงินงบประมาณ EvMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในระบบ e-Budgeting
คู่มือระบบการบันทึกงบประมาณจังหวัด/เล่มเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณ ปีงบประมาณ 2551
คู่มือปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2550
คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณ ปีงบประมาณ 2550
คู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทางและขอบเขตการพิจารณางบประมาณประจำปี 2550 ด้านการฝึกอบรมสัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
คู่มือปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2549
คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายและแบบรายงานต่างๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
คู่มือปฏิบัติ การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (เบื้องต้น)
ใน 3 มิติงาน
คู่มือปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2548
การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
คู่มือปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (หนังสือเวียน แบบฟอร์ม
พร้อมคำอธิบาย)
คู่มือปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2548 ( หนังสือเวียน แบบฟอร์ม
พร้อมคำอธิบาย )
แบบฟอร์มการเสนอแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ปี 2548 พร้อมคำอธิบาย
คู่มือปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2547
คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2547 ( แบบฟอร์ม คำอธิบาย
ตัวอย่าง ฯ )
คู่มือปฏิบัติการจัดทำประมาณการรายได้ฯ รายงานฐานะการเงินกองทุนฯ การเบิกจ่ายเงินกู้ฯ
ปี 2547