คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย
2 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
3 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2560
4 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
5 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
6 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
7 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
8 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556
9 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖ คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554
คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 6 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย
คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖ คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖ คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2551
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖ คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2550
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖ คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2549
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖ คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2548
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖ คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
รหัสหน่วยงานตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2547
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๗ คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2546
คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖
รหัสโครงสร้างแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
รหัสแผนงาน งาน /โครงการตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ปี 2546
รหัสหน่วยงานตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ประจำปีงบประมาณ 2546
รหัสหน่วยงาน แผนงาน งาน/โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ ตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546