งบประมาณโดยสังเขป
ประมาณโดยสังเขป ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 - ปัจจุบัน
THAILAND’S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2017
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง)
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
THAILAND’S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2016
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับปรับปรุง)
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
THAILAND’S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2015
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง)
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
THAILAND''S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2014
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ฉบับปรับปรุง)
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง)
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ฉบับปรับปรุง)
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ฉบับปรับปรุง)
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง)
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุง)
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
งบประมาณโดยสังเขป ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 - 2545
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542