งบประมาณโดยสังเขป
งบประมาณโดยสังเขป ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 - ปัจจุบัน
THAILAND’S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2018 (Revised Edition)
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง)
THAILAND’S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2018
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
THAILAND’S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2017
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง)
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
THAILAND’S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2016
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับปรับปรุง)
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
THAILAND’S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2015
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง)
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
THAILAND''S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2014
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ฉบับปรับปรุง)
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง)
THAILAND’S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2012
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ฉบับปรับปรุง)
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
THAILAND’S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2011
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ฉบับปรับปรุง)
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
THAILAND’S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2010
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง)
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
THAILAND’S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2009
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุง)
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
THAILAND’S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2008
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
THAILAND’S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2007
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
THAILAND’S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2006
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
THAILAND’S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2005
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
THAILAND’S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2004
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
THAILAND’S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2003
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
งบประมาณโดยสังเขป ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 - 2545
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542