ราคามาตรฐาน
คู่มือการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ
คู่มือการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
ที่ นร ๐๗๑๙.๒/ว ๕๔ ลว. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (OUC) เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)
บัญชีนวัตกรรมไทย
บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม) เดือนมีนาคม ๒๕๕๙
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙
มาตรฐานการออกแบบอาคาร
มาตรฐานครุภัณฑ์
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
0
อัตราราคางานต่อหน่วย
อัตราราคางานต่อหน่วย (มกราคม ๒๕๕๙)
อัตราราคางานต่อหน่วย (มีนาคม ๒๕๕๘)
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มกราคม ๒๕๕๙)
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา คชจ.การเดินทางไปต่างประเทศ (มกราคม ๒๕๕๙)
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มีนาคม ๒๕๕๘)
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา คชจ.การเดินทางไปต่างประเทศ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
เกณฑ์ราคาต่อหน่วย
เกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (กระทรวงการคลัง)
เกณฑ์ราคาพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(กระทรวง ICT)