ค้นหา:
 
   ค้นหาแบบพิเศษ
ราคามาตรฐาน
มาตรฐานครุภัณฑ์
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม ( กรกฎาคม 2558)
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๘)
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๗)
อัตราราคางานต่อหน่วย
อัตราราคางานต่อหน่วย (มีนาคม ๒๕๕๘)
อัตราราคางานต่อหน่วย (มิถุนายน ๒๕๕๗)
อัตราราคางานต่อหน่วย (มิถุนายน ๒๕๕๖) เล่ม ๑
อัตราราคางานต่อหน่วย (มิถุนายน ๒๕๕๖) เล่มที่ ๒ งานก่อสร้างชลประทาน
หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มีนาคม ๒๕๕๘)
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) การฝึกอบรม สัมมนาฯ
เกณฑ์ราคาต่อหน่วย
เกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (กระทรวงการคลัง)
เกณฑ์ราคาพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(กระทรวง ICT)