เธฃเธฒเธ„เธฒเธกเธฒเธ•เธฃเธเธฒเธ™
คู่มือการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ
ที่ นร ๐๗๑๙.๒/ว๓๐ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) ลว ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
คู่มือการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
ที่ นร ๐๗๑๙.๒/ว ๕๔ ลว. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (OUC) เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)
มาตรฐานการออกแบบอาคาร
มาตรฐานครุภัณฑ์
ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ [รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน]
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๐)
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มกราคม 2559)
อัตราราคางานต่อหน่วย
อัตราราคางานต่อหน่วย (มกราคม ๒๕๕๙)
อัตราราคางานต่อหน่วย (ฉบับมกราคม ๒๕๖๐)
อัตราราคางานต่อหน่วย (มีนาคม ๒๕๕๘)
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย
[ขอแก้ไขข้อความ] ในหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา โฆษณา ประชาส้มพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๐
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มกราคม ๒๕๕๙)
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศ (มกราคม ๒๕๖๐)
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มกราคม ๒๕๖๐)
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา คชจ.การเดินทางไปต่างประเทศ (มกราคม ๒๕๕๙)
เกณฑ์ราคาต่อหน่วย
เกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (กระทรวงการคลัง)
เกณฑ์ราคาพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(กระทรวง ICT)