กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
สรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในปีที่สอง
 
กดเพื่อขยายภาพ
ฝัน(วิสัยทัศน์) 7 ประการที่ประเทศไทยต้องการจะเป็น
 
กดเพื่อขยายภาพ
ตัวอย่างปก ขนาด 14 x 21 ซม.
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
ผลิตภัณฑ์แทนหนังสัตว์ จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
 
กดเพื่อขยายภาพ
วีดีโอ งานสัมมนา
 
กดเพื่อขยายภาพ
วีดีโอ งานเลี้ยง
 
กดเพื่อขยายภาพ
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
 
กดเพื่อขยายภาพ
ประกาศ ประมูลซื้อระบบรักษาความปลอดภัยระบบจัดการศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
 
กดเพื่อขยายภาพ
แนวทางการบริหารงบประมาณ การติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด (จำนวน 40,000 ล้านบาท)
 
กดเพื่อขยายภาพ
รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง(ค่า K) เดือนธันวาคม 2548
 
กดเพื่อขยายภาพ
การเสนอของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)
 
กดเพื่อขยายภาพ
โครงการชี้แจง / อบรม การใช้ระบบการจัดทำคำของบประมาณอิเล็กทรอนิกส์
 
กดเพื่อขยายภาพ
การประชุมสัมมนาการใช้ระบบ
e-Budgeting 50
 
กดเพื่อขยายภาพ
วันสถาปนาสำนักงบประมาณ ครบรอบ 47 ปี
 
กดเพื่อขยายภาพ
รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)
 
กดเพื่อขยายภาพ
การเสนอของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)
 
กดเพื่อขยายภาพ
รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)
 
กดเพื่อขยายภาพ
รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)
 
กดเพื่อขยายภาพ
รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)
 
กดเพื่อขยายภาพ
รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
รายงานการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง
(ค่า K)
 
กดเพื่อขยายภาพ
วารสารการงบประมาณปีที่ 3 ฉบับที่ 8 (เมษายน - มิถุนายน 2549)
 
กดเพื่อขยายภาพ
การบรรยาย เรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณปี 2550 (11 กันยายน 2549)
 
กดเพื่อขยายภาพ
Asian OECD Senior Budget Officials Meeting ครั้งที่ 3
 
กดเพื่อขยายภาพ
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (3 พ.ย. 2549 เวลา 9.30 น.)
 
กดเพื่อขยายภาพ
รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่าK) ประจำเดือน ตุลาคม 2549
 
กดเพื่อขยายภาพ
วารสารการงบประมาณปีที่ 3 ฉบับที่ 9 (กรกฎาคม - กันยายน 2549)
 
กดเพื่อขยายภาพ
งบประมาณโดยสังเขปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 
กดเพื่อขยายภาพ
Asian OECD Senior Budget Officials Meeting ครั้งที่ 3
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่าK) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2549
 
กดเพื่อขยายภาพ
สรุปผลการประชุม Asian OECD Senior Budget Officials Meeting 2006
 
กดเพื่อขยายภาพ
รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่าK) ประจำเดือน ธันวาคม 2549
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
14 กุมภาพันธ์ 2550 วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 48 ปี สำนักงบประมาณ
 
กดเพื่อขยายภาพ
รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่าK) ประจำเดือน มกราคม 2550
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
คู่มือปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
k
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่าK) ประจำเดือน มีนาคม 2550
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่าK) ประจำเดือน เมายน 2550
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
วารสารการงบประมาณปีที่ 4 ฉบับที่ 11 (มกราคม - มีนาคม 2550)
 
กดเพื่อขยายภาพ
รายงานการติดตามและประเมินผล ผลผลิต การพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง(ค่าK) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2550
 
กดเพื่อขยายภาพ
รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างฯ (ค่า K) ประจำเดือนธันวาคม 2550
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
เรื่อง การจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและประจำปี
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
งบประมาณ: หลักคิดจากประสบการณ์
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
แบบบันทึกข้อมูล โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
พระอุโบสถวัดพระยาทำวรวิหารศิลป์อยุธยาตอนปลาย
 
กดเพื่อขยายภาพ
พระพุทธศรีธรรมมุนีนาถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าพระราชทานนามพระประธานประจำอุโบสถ ๒๖ ก.ย.๒๕๔๙
 
กดเพื่อขยายภาพ
ภายในอุโบสถ
 
กดเพื่อขยายภาพ
หมู่พระประธานในอุโบสถ
 
กดเพื่อขยายภาพ
พระครูสุธีสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดพระยาทำวรวิหาร
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นเจ้าภาพประชุม และรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Meeting)
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
ภาพข่าว
 
กดเพื่อขยายภาพ
พระบรมราโชวาท
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
กำหนดการ 4-7-55
 
กดเพื่อขยายภาพ
คู่มือ การบันทึก Template
 
กดเพื่อขยายภาพ
ขอเชิญ ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน "พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน" สำนักงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 
กดเพื่อขยายภาพ
รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4
 
กดเพื่อขยายภาพ
ประกาศ คัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการสำนักงบประมาณ
 
กดเพื่อขยายภาพ
ขอเชิญสั่งซื้อ"หนังสือรวมกฎหมายและระเบียบงบประมาณแผ่นดิน" พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด
 
กดเพื่อขยายภาพ
เรื่อง ขอเชิญส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจรับเอกสารงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
 
กดเพื่อขยายภาพ
ประมวลภาพการสัมมนา / DSC_0061.jpg
 
กดเพื่อขยายภาพ
ประมวลภาพการสัมมนา / DSC_0064.jpg
 
กดเพื่อขยายภาพ
ประมวลภาพการสัมมนา / DSC_0083.jpg
 
กดเพื่อขยายภาพ
ประมวลภาพการสัมมนา / DSC_0084.jpg
 
กดเพื่อขยายภาพ
ประมวลภาพการสัมมนา / DSC_0085.jpg
 
กดเพื่อขยายภาพ
ประมวลภาพการสัมมนา / DSC_0087.jpg
 
กดเพื่อขยายภาพ
ประมวลภาพการสัมมนา / DSC_0102.jpg
 
กดเพื่อขยายภาพ
ประมวลภาพการสัมมนา / DSC_0215.jpg
 
กดเพื่อขยายภาพ
ประมวลภาพการสัมมนา / DSC_0217.jpg
 
กดเพื่อขยายภาพ
ประมวลภาพการสัมมนา / DSC_0219.jpg
 
กดเพื่อขยายภาพ
ประมวลภาพการสัมมนา / DSC_0220.jpg
 
กดเพื่อขยายภาพ
หนังสือคำสั่ง / A00002C.jpg
 
กดเพื่อขยายภาพ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรายชื่อผู้เข้ายื่นซองประมูลที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
 
กดเพื่อขยายภาพ
ประกาศ ประมูลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ สำหรับห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
DSC_0034.JPG
 
กดเพื่อขยายภาพ
DSC_0107.JPG
 
กดเพื่อขยายภาพ
DSC_0112.JPG
 
กดเพื่อขยายภาพ
DSC_8590.JPG
 
กดเพื่อขยายภาพ
DSC_8624.JPG
 
กดเพื่อขยายภาพ
DSC_8627.JPG
 
กดเพื่อขยายภาพ
DSC_8639.JPG
 
กดเพื่อขยายภาพ
DSC_8710.JPG
 
กดเพื่อขยายภาพ
edit 23 May.jpg
 
กดเพื่อขยายภาพ
ดาวน์โหลด ไฟล์ logo "หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง"
 
กดเพื่อขยายภาพ
พิธีเปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ ๒ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)
 
กดเพื่อขยายภาพ
DSC_8852.JPG
 
กดเพื่อขยายภาพ
DSC_8855.JPG
 
กดเพื่อขยายภาพ
DSC_8858.JPG
 
กดเพื่อขยายภาพ
DSC_8861.JPG
 
กดเพื่อขยายภาพ
DSC_8864.JPG
 
กดเพื่อขยายภาพ
แผนที่ ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม (แวะทานอาหารกลางวัน 15 ก.พ. 60 ).jpg
 
กดเพื่อขยายภาพ
Hotel_Map โรงแรมแฟลิกศซ์ กาญจนบุรี.jpg
 
กดเพื่อขยายภาพ
#113A03A%04!
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
14 กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงบประมาณ
 
กดเพื่อขยายภาพ
ฉลองเฉลิมพระเกียรติในการครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
กดเพื่อขยายภาพ
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
 
กดเพื่อขยายภาพ
สวัสดีปีใหม่ 2550
 
กดเพื่อขยายภาพ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
50th anniversary
 
กดเพื่อขยายภาพ
12 สิงหาคม 2552 วันแม่แห่งชาติ
 
กดเพื่อขยายภาพ
51 ปี สำนักงบประมาณ
 
กดเพื่อขยายภาพ
เตือนการดับกระแสไฟฟ้า
 
กดเพื่อขยายภาพ
เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 
กดเพื่อขยายภาพ
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารชนิด MS Word แบบรายงานกรอบข้อเสนอเบื้องต้นในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2551
ตามนโยบายรัฐบาล(สิ่งที่ส่งมาด้วย)
เอกสารชนิด MS Word คำแนะนำการบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติราชการฯ ระบบวางแผนงบประมาณ (MTEF) (เพิ่มเติม)
เอกสารชนิด MS Word คำแนะนำการบันทึกข้อมูลขั้นวางแผนงบประมาณในระบบ e -Budgeting
เอกสารชนิด MS Word หนังสือออกส่วนราชการปี 2552
เอกสารชนิด MS Word ขอเชิญสั่งจองหนังสือ "รวมกฎหมายและระเบียบงบประมาณแผ่นดิน"
เอกสารชนิด MS Word กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย : กรณีวิเคราะห์จากคำแปรญัตติ คำชี้แจง และข้อสังเกตจากการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548
เอกสารชนิด MS Word ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2545
เอกสารชนิด MS Word หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เอกสารชนิด MS Word นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2547
เอกสารชนิด MS Word แนวคิดและหลักการ การจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง(MTEF)
เอกสารชนิด MS Word หลักเกณฑ์และแนวทางทบทวนผลผลิต ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด
เอกสารชนิด MS Word แบบรายงานกรอบข้อเสนอเบื้องต้นในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2551 ตามนโยบายรัฐบาล (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
เอกสารชนิด MS Word แบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้ระบบคำของบประมาณอิเล็กทรอนิกส์(e-Budgeting)
เอกสารชนิด MS Word ระบบการบันทึกงบประมาณจังหวัด/เล่มเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เอกสารชนิด MS Word คู่มือระบบการบันทึกงบประมาณ EvMIS
เอกสารชนิด MS Word แบบฟอร์มรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
เอกสารชนิด MS Word คำแนะนำการบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติราชการฯ ระบบวางแผนงบประมาณ (MTEF) (เพิ่มเติม)
เอกสารชนิด MS Word คำแนะนำการคีย์ข้อมูลขั้นวางแผนงบประมาณในระบบ e -Budgeting
เอกสารชนิด MS Word คู่มือระบบการบันทึกงบประมาณจังหวัด/เล่มเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เอกสารชนิด MS Word ดาวน์โหลดคู่มือ ขั้นตอนการทำงานระบบคำของบประมาณ (พรบ. เพิ่มเติม)
เอกสารชนิด MS Word แบบรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
เอกสารชนิด MS Word เอกสาร download
เอกสารชนิด MS Word แบบรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
เอกสารชนิด MS Word แผนและชั้นตอน
เอกสารชนิด MS Word ตารางแสดงลำดับการประชุม.doc
เอกสารชนิด MS Word แนวทางการทบทวนการกำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงฯ
เอกสารชนิด MS Word วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหน่วยงาน และตัวชี้วัด
เอกสารชนิด MS Word สารบัญแผน 4 ปี
เอกสารชนิด MS Word 2. แบบฟอร์ม เอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณของโครงการ/รายการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
เอกสารชนิด MS Word 2. แบบฟอร์ม เอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณของโครงการ/รายการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
เอกสารชนิด MS Word คำอธิบายแบบฟอร์ม
เอกสารชนิด MS Word 03 สรุปคำชี้แจง
เอกสารชนิด MS Word เอกสารประกอบ 3 ตัวชี้วัดหลัก
เอกสารชนิด MS Word เอกสารประกอบ-1 แบบสอบถาม ชุด ก-จ
เอกสารชนิด MS Word ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เอกสารชนิด MS Word ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
เอกสารชนิด MS Word ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน
เอกสารชนิด MS Word กำหนดการถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 (update 16 ก.ค 55)
เอกสารชนิด MS Word กำหนดการ 17 - 19 ก.ค. 55
เอกสารชนิด MS Word คู่มือสรุปการบันทึกข้อมูลตามแบบแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เอกสารชนิด MS Word แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เอกสารชนิด MS Word ใบสมัคร / ใบสมัคร ผู้ช่วยศูนย์.doc
เอกสารชนิด MS Word แบบฟอร์มลงทะเบียน ระบบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ (BB Evmis) ระดับกรม / กรม-BB-Evmis.doc
เอกสารชนิด MS Word การบันทึกระบบมาตรการเงินกันฯ ปี 2558.doc
เอกสารชนิด MS Word แบบตอบรับ- 10 มิ.ย.58.doc
เอกสารชนิด MS Word แบบตอบรับ- 10 มิ.ย.58-สำนักจัดทำ.doc
เอกสารชนิด MS Word 5.ข้อเสนอแนวทางv6 (แก้ไขใหม่).doc
เอกสารชนิด MS Word ข้อสังเกต 59.doc
เอกสารชนิด MS Word หลักเกณฑ์คณะอนุงบลงทุน ปี60.doc
เอกสารชนิด MS Word แบบตอบรับ- 28 ก.ค.59.doc
เอกสารชนิด MS Word เงินรายได้องค์การมหาชน.doc
เอกสารชนิด MS Word แบบรายงานส่วนที่ 1 (ตัวอย่าง)
เอกสารชนิด MS Word แบบตอบรับ- หน่วยงาน-25 พ.ย.59.doc
เอกสารชนิด MS Word แบบตอบรับ- หน่วยงาน-25 พ.ย.59-กองต่าง ๆ.doc
เอกสารชนิด MS Word แบบตอบรับเข้าอบรมนวัตกรรม.doc
เอกสารชนิด MS Word แบบฟอร์มใบสมัคร / ใบสมัคร-LOGO.doc
เอกสารชนิด MS Word คำอธิบาย (แก้ไข 12 ธ.ค. 56)
เอกสารชนิด MS Word แบบรายงาน (แก้ไข 17 ธ.ค. 56)
เอกสารชนิด MS Word 03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-02.3 คำอธิบายแบบ ง.401-480.doc
เอกสารชนิด MS Word 03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-02.4 แบบ ง 404 และคำอธิบาย.doc
เอกสารชนิด MS Word 03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-03 แบบ ง.500.DOC
เอกสารชนิด MS Word 03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-03.2 คำอธิบายแบบ ง.500-504.doc
เอกสารชนิด MS Word 03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-04 รายงานการเบิกจ่ายเงินกู้.doc
เอกสารชนิด MS Word 03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-02.1 แบบ ง.410.DOC
เอกสารชนิด MS Word 03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-2.3 คำอธิบายแบบ ง.401-480.doc
เอกสารชนิด MS Word 03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-2.4 แบบ ง 404 และคำอธิบาย.doc
เอกสารชนิด MS Word 03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-3. แบบ ง.500.DOC
เอกสารชนิด MS Word 03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-3.2 คำอธิบายแบบ ง.500-504.doc
เอกสารชนิด MS Word 03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-4. รายงานการเบิกจ่ายเงินกู้.doc
เอกสารชนิด MS Word 03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-2.1 แบบ ง.410.DOC
เอกสารชนิด MS Word 03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-2.3 คำอธิบายแบบ ง.401-480.doc
เอกสารชนิด MS Word 03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-2.4 แบบ ง 404 และคำอธิบาย.doc
เอกสารชนิด MS Word 03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-3. แบบ ง.500.DOC
เอกสารชนิด MS Word 03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-3.2 คำอธิบายแบบ ง.500-504.doc
เอกสารชนิด MS Word 03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-4. รายงานการเบิกจ่ายเงินกู้.doc
เอกสารชนิด MS Word (สิ่งที่ส่งมาด้วย) คำรับรองคุณสมบัติ และคำรับรองยินยอมอนุญาตของผู้บังคับบัญชาฯ / เอกสารรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร.doc
เอกสารชนิด MS Word ใบสมัคร นงส.รุ่นที่ 4 ปี 2559
เอกสารชนิด MS Word 05 แบบตอบรับ-ภาครัฐ [Word]
เอกสารชนิด MS Word 06 แบบตอบรับ-ภาคเอกชน [Word]
เอกสารชนิด MS Word 05-แบบตอบรับ(ภาครัฐ).doc
เอกสารชนิด MS Word 06-แบบตอบรับ(ภาคเอกชน).doc
เอกสารชนิด MS Word 03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-2.1 แบบ ง.410.DOC
เอกสารชนิด MS Word ใบสมัคร นงส. รุ่นที่ ๕
เอกสารชนิด MS Word ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
เอกสารชนิด MS Word ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
เอกสารชนิด MS Word หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เอกสารชนิด MS Word วิธีการกรอกแบบรายงาน.doc
เอกสารชนิด MS Word งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จำแนกเป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2549
เอกสารชนิด MS Word 01 สิ่งที่ส่งมาด้วย1-02 คำอธิบายการกรอกข้อมูลรถซื้อ
เอกสารชนิด MS Word 02 สิ่งที่ส่งมาด้วย2-02-คำอธิบายการกรอกข้อมูลรถเช่า
เอกสารชนิด MS Word 03 สิ่งที่ส่งมาด้วย3-แบบสอบถามหัวหน้าหน่วยงาน กรณีรถเช่า
เอกสารชนิด MS Word 04 สิ่งที่ส่งมาด้วย4-แบบสอบถามหัวหน้าหน่วยที่ทำหน้าที่จัดซื้อฯ
เอกสารชนิด MS Word แนวทางการทบทวนการกำหนดเป้าหมาย
เอกสารชนิด MS Word 02 แบบสำรวจความคิดเห็น
เอกสารชนิด MS Word คำอธิบายเพิ่มเติม
เอกสารชนิด MS Word 03 คำอธิบายการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รายการสิ่งก่อสร้างตามบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างของสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด MS Word แบบรายงาน PART 55
เอกสารชนิด MS Word แบบรายงานผลการวิเคราะห์ฯ ( PART) ประจำปีงบประมาณ 2554
เอกสารชนิด MS Word แบบตอบรับ
เอกสารชนิด MS Word แนวทางการทบทวนการกำหนดเป้าหมายฯ (เอกสาร .doc)
เอกสารชนิด MS Word แบบรายงาน PART 56
เอกสารชนิด MS Word แบบตอบรับ- 10 มิ.ย.58.doc
เอกสารชนิด MS Word แบบตอบรับ- 10 มิ.ย.58-สำนักจัดทำ.doc
เอกสารชนิด MS Word แบบตอบรับ- 10 มิ.ย.58.doc
เอกสารชนิด MS Word แบบตอบรับ- 10 มิ.ย.58-สำนักจัดทำ.doc
เอกสารชนิด MS Word 3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ / 2.1 แบบ ง.410.DOC
เอกสารชนิด MS Word 3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ / 2.3 คำอธิบายแบบ ง.401-480.doc
เอกสารชนิด MS Word 3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ / 2.4 แบบ ง 404 และคำอธิบาย.doc
เอกสารชนิด MS Word 3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ / 3. แบบ ง.500.DOC
เอกสารชนิด MS Word แบบตอบรับ- 10 มิ.ย.58.doc
เอกสารชนิด MS Word แบบตอบรับ- 10 มิ.ย.58-สำนักจัดทำ.doc
เอกสารชนิด MS Word แบบตอบรับ- 10 มิ.ย.58.doc
เอกสารชนิด MS Word แบบตอบรับ- 10 มิ.ย.58-สำนักจัดทำ.doc
เอกสารชนิด MS Word 3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ / 3.2 คำอธิบายแบบ ง.500-504.doc
เอกสารชนิด MS Word 3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ / 4. รายงานการเบิกจ่ายเงินกู้.doc
เอกสารชนิด MS Word กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ จากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เอกสารชนิด MS Word กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เอกสารชนิด MS Word ปก KRUD
เอกสารชนิด MS Word อธิบายขาวฟ้า 2549
เอกสารชนิด MS Word ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2551
เอกสารชนิด MS Word ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เอกสารชนิด MS Word แบบฟอร์มลงทะเบียนระบบ BB-EvMIS ระดับกรม
เอกสารชนิด MS Word ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เอกสารชนิด MS Word ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เอกสารชนิด MS Word คู่มือระบบการบันทึกงบประมาณจังหวัด/เล่มเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เอกสารชนิด MS Word คู่มือระบบการบันทึกเงินงบประมาณ EvMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในระบบ e-Budgeting
เอกสารชนิด MS Word คู่มือระบบการบันทึกงบประมาณจังหวัด/เล่มเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เอกสารชนิด MS Word คู่มือระบบการบันทึกเงินงบประมาณ EvMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในระบบ e-Budgeting
เอกสารชนิด MS Word คู่มือ ขั้นตอนการทำงานระบบคำของบประมาณ (พรบ. เพิ่มเติม)
เอกสารชนิด MS Word คู่มือการใช้งานระบบ.doc
เอกสารชนิด MS Word ร่างแบบ sp 13july09].doc
เอกสารชนิด MS Word แบบ ผปร. 01.doc
เอกสารชนิด MS Word 3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ - 2.3 คำอธิบายแบบ ง.401-480
เอกสารชนิด MS Word 3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ - 2.4 แบบ ง 404 และคำอธิบาย
เอกสารชนิด MS Word 3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ - 3. แบบ ง.500
เอกสารชนิด MS Word ระดับกรม
เอกสารชนิด MS Word ระดับกระทรวง
เอกสารชนิด MS Word ระดับหน่วยปฏิบัติ (กรม)
เอกสารชนิด MS Word ระดับหน่วยปฏิบัติ (กองทุน)
เอกสารชนิด MS Word สำนักจัดทำ-สงป.-กรม
เอกสารชนิด MS Word สำนักจัดทำ-สงป.-กระทรวง
เอกสารชนิด MS Word สำนักงบประมาณ-สงป.-วิชาการ
เอกสารชนิด MS Word แบบฟอร์มการขอแก้ไขข้อมูลระบบ e-Budgeting
เอกสารชนิด MS Word แบบฟอร์มการขอแก้ไขข้อมูลระบบ BB EvMis
เอกสารชนิด MS Word 3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ - 3.2 คำอธิบายแบบ ง.500-504
เอกสารชนิด MS Word 3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ - 4. รายงานการเบิกจ่ายเงินกู้
เอกสารชนิด MS Word 3.การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ - 2.1 แบบ ง.410
เอกสารชนิด MS Word 3(2.1) แบบ ง.410.DOC
เอกสารชนิด MS Word 3(2.3) คำอธิบายแบบ ง.401-480.doc
เอกสารชนิด MS Word 3(2.4) แบบ ง 404 และคำอธิบาย.doc
เอกสารชนิด MS Word 3(3) แบบ ง.500.DOC
เอกสารชนิด MS Word 3(3.2) คำอธิบายแบบ ง.500-504.doc
เอกสารชนิด MS Word 3(4) รายงานการเบิกจ่ายเงินกู้.doc
เอกสารชนิด อื่นๆ ระดับหน่วยงานแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ คณะอนุฯ คณะที่ 2 ปก-สารบัญ.docx [7 ก.ค.60]
เอกสารชนิด อื่นๆ สำหรับเจ้าภาพแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ คณะอนุฯ คณะที่ 2 ปก-สารบัญ.docx[7 ก.ค.60]
เอกสารชนิด อื่นๆ คำชี้แจงการจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 61.docx[7 ก.ค.60]
เอกสารชนิด อื่นๆ - ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะอนุฯ คณะที่ 2
เอกสารชนิด อื่นๆ 1. หน้าปก-สารบัญ-รายนามผู้ชี้แจง เสนอคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 2.DOCX
เอกสารชนิด อื่นๆ 6.คู่มือแนวทางทบทวนปี 62.docx
เอกสารชนิด อื่นๆ แบบฟอร์มโครงการตามแผนบูรณาการ.docx [แก้ไข ณ ๕ ก.ย.๖๐]
เอกสารชนิด อื่นๆ 1. หน้าปก-สารบัญ-รายนามผู้ชี้แจง เสนอคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 2.docx
เอกสารชนิด อื่นๆ 1. ผังความเชื่อมโยงคำของบประมาณ ปี 2561 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
เอกสารชนิด อื่นๆ - ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะอนุฯ คณะที่ 2.docx
เอกสารชนิด อื่นๆ [เอกสารดาวน์โหลด] แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารชนิด อื่นๆ แบบสอบถามร่าง พรบ.ติดตามประเมินผล.docx
เอกสารชนิด อื่นๆ เอกสารเสนอคณะอนุ.docx
เอกสารชนิด อื่นๆ แบบตอบรับ ทบทวนตัวชี้วัด.docx
เอกสารชนิด อื่นๆ สิ่งที่ส่งมาด้วย2.docx
เอกสารชนิด อื่นๆ แบบฟอร์มทบทวน60.docx
เอกสารชนิด อื่นๆ 4.เอกสารชี้แจงของหน่วยงาน[1].docx
เอกสารชนิด อื่นๆ แบบฟอร์มข้อมูลติดตามและประเมินโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายสำคัญ จำนวน ๑ ชุด
เอกสารชนิด อื่นๆ คู่มือการใช้งานระบบต่าง ๆ
เอกสารชนิด อื่นๆ รายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนฯเล่ม3(2)
เอกสารชนิด อื่นๆ สมัครสอบออนไลน์ (ตั้งแต่ ๑๔ มี.ค. - ๑ เม.ย. ๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)
เอกสารชนิด อื่นๆ ระบบของสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด อื่นๆ ข้อมูลกฎหมาย
เอกสารชนิด อื่นๆ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) สำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด อื่นๆ ชม VDO การบรรยาย
เอกสารชนิด อื่นๆ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เอกสารชนิด อื่นๆ คู่มือระบบ BB EvMIS 2558
เอกสารชนิด อื่นๆ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เอกสารชนิด อื่นๆ เนื่องจากเบอร์แฟกซ์ (ที่แจ้งไว้ในหนังสือ และ sms) เกิดขัดข้อง จึงขอความกรุณาส่งกลับมาที่เบอร์แฟกซ์ (ใหม่) 02-273-9502
เอกสารชนิด อื่นๆ ระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการจากการยื่นคำของบประมาณของหน่วยงานภาครัฐระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560
เอกสารชนิด อื่นๆ ลงทะเบียนสำหรับ เจ้าหน้าที่ สงป.
เอกสารชนิด อื่นๆ ลงทะเบียนสำหรับ เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน
เอกสารชนิด อื่นๆ VDO ประกอบการบันทึกข้อมูลสถานะ และการดำเนินงานของรายการงบลงทุน ระบบ BBEv 59
เอกสารชนิด อื่นๆ VDO คู่มือ EV58
เอกสารชนิด อื่นๆ คู่มือ การบันทึกข้อมูลสถานะและการดำเนินงานของรายการ (งบลงทุน)
เอกสารชนิด อื่นๆ คู่มือการใช้งานระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารชนิด อื่นๆ รายงานประจำปี 2553 ของสำนักงบประมาณ (Annual Report 2010)
เอกสารชนิด อื่นๆ บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ปี 2549 (พฤษภาคม 2548)
เอกสารชนิด อื่นๆ บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (พฤษภาคม 2547)
เอกสารชนิด อื่นๆ บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
เอกสารชนิด อื่นๆ คู่มือปฏิบัติการจัดทำประมาณการรายได้ฯ รายงานฐานะการเงินกองทุนฯ การเบิกจ่ายเงินกู้ฯ ปี 2547
เอกสารชนิด อื่นๆ คู่มือปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2548 ( หนังสือเวียน แบบฟอร์มพร้อมคำอธิบาย )
เอกสารชนิด อื่นๆ คู่มือปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (หนังสือเวียน แบบฟอร์มพร้อมคำอธิบาย)
เอกสารชนิด อื่นๆ การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
เอกสารชนิด อื่นๆ คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายและแบบรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
เอกสารชนิด อื่นๆ รหัสโครงสร้างแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
เอกสารชนิด อื่นๆ คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2547 ( แบบฟอร์ม คำอธิบาย ตัวอย่าง ฯ )
เอกสารชนิด อื่นๆ คู่มือปฏิบัติ การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (เบื้องต้น) ใน 3 มิติงาน
เอกสารชนิด อื่นๆ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2547
เอกสารชนิด อื่นๆ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2546
เอกสารชนิด อื่นๆ ราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวมต่อหน่วยตามมาตรฐานงานช่าง มีนาคม 2548
เอกสารชนิด อื่นๆ ราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวมต่อหน่วยตามมาตรฐานงานช่าง ธันวาคม 2547
เอกสารชนิด อื่นๆ ราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวมต่อหน่วยตามมาตรฐานงานช่าง เมษายน 2546
เอกสารชนิด อื่นๆ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างของทางราชการ (FACTOR F)
เอกสารชนิด อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
เอกสารชนิด อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542
เอกสารชนิด อื่นๆ แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีการดำเนินการในจังหวัด จำแนกเป็นรายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
เอกสารชนิด อื่นๆ แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีการดำเนินการในจังหวัด จำแนกเป็นรายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
เอกสารชนิด อื่นๆ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จำแนกเป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2548
เอกสารชนิด อื่นๆ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จำแนกเป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2547
เอกสารชนิด อื่นๆ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จำแนกเป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2543
เอกสารชนิด อื่นๆ สรุปสาระสำคัญมติคณะรัฐมนตรี /ปี (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
เอกสารชนิด อื่นๆ สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (SPOKESMAN BUREAU)
เอกสารชนิด อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
เอกสารชนิด อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
เอกสารชนิด อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544
เอกสารชนิด อื่นๆ การจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2546 (ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2545)
เอกสารชนิด อื่นๆ ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
เอกสารชนิด อื่นๆ ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
เอกสารชนิด อื่นๆ การจัดสรรงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
เอกสารชนิด อื่นๆ สรุปรายงานความคืบหน้าในการอนุมัติงบกลางฯ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกที่ประสบภาวะโรคระบาด
เอกสารชนิด อื่นๆ สรุปรายงานความคืบหน้าในการอนุมัติงบกลางช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในระยะเร่งด่วนเฉพาะหน้า
เอกสารชนิด อื่นๆ แบบยืนยันแผนการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตามมติครม.
เอกสารชนิด อื่นๆ แบบรายงาน ครม นัดพิเศษ 26 มิย. 48
เอกสารชนิด อื่นๆ ผู้บริหารสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด อื่นๆ รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) เดือนตุลาคม 2548
เอกสารชนิด อื่นๆ แนวทางการคำนวณค่าใช้จ่ายผลผลิตในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
เอกสารชนิด อื่นๆ ภาพข่าวการเตรียมความพร้อมในการจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
เอกสารชนิด อื่นๆ โครงการประชุมสัมมนา
เอกสารชนิด อื่นๆ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4
เอกสารชนิด อื่นๆ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2548 (PDF) (EXCEL)
เอกสารชนิด อื่นๆ บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (พฤษภาคม 2548)
เอกสารชนิด อื่นๆ ราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวมต่อหน่วยตามมาตรฐานงานช่าง มีนาคม 2548
เอกสารชนิด อื่นๆ เกณฑ์ราคาค่าก่อสร้างทาง น้ำ และเขื่อน
เอกสารชนิด อื่นๆ ประกาศ ประมูลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
เอกสารชนิด อื่นๆ กองทุนพัฒนาข้าราชการและเพิ่มศักยภาพสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด อื่นๆ ประวัติสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด อื่นๆ อำนาจหน้าที่ของสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด อื่นๆ วิสัยทัศน์และพัฒนธกิจของสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด อื่นๆ สำนักอำนวยการและบริหารทั่วไป
เอกสารชนิด อื่นๆ กองกฏหมายและระเบียบ
เอกสารชนิด อื่นๆ ศูนย์สารสนเทศการงบประมาณ
เอกสารชนิด อื่นๆ สำนักจัดทำงบประมาณด้านการบริหารและความั่นคง
เอกสารชนิด อื่นๆ สำนักจัดงบประมาณด้านการผลิตและสร้างรายได้
เอกสารชนิด อื่นๆ สำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
เอกสารชนิด อื่นๆ สำนักจัดทำงบประมาณด้านโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานและเทคโนโลยี
เอกสารชนิด อื่นๆ สำนักจัดทำงบประมาณด้านการพัฒนาสังคม อาชีพ และสุขภาพ
เอกสารชนิด อื่นๆ สำนักจัดทำงบประมาณส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
เอกสารชนิด อื่นๆ สำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรับวิสาหกิจ
เอกสารชนิด อื่นๆ สำนักประเมินผล
เอกสารชนิด อื่นๆ สำนักพัฒนาระบบงบประมาณ
เอกสารชนิด อื่นๆ สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ
เอกสารชนิด อื่นๆ ศูนย์ยุทธศาสตร์การงบประมาณ
เอกสารชนิด อื่นๆ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
เอกสารชนิด อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542
เอกสารชนิด อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
เอกสารชนิด อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544
เอกสารชนิด อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
เอกสารชนิด อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
เอกสารชนิด อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
เอกสารชนิด อื่นๆ ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547)
เอกสารชนิด อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
เอกสารชนิด อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
เอกสารชนิด อื่นๆ สรุปผลการติดตาม ประเมินผลที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544
เอกสารชนิด อื่นๆ สรุปผลการติดตาม ประเมินผลที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
เอกสารชนิด อื่นๆ สรุปผลการติดตาม ประเมินผลที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
เอกสารชนิด อื่นๆ สรุปผลการติดตาม ประเมินผลที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542
เอกสารชนิด อื่นๆ สรุปผลการติดตาม ประเมินผลที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
เอกสารชนิด อื่นๆ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เอกสารชนิด อื่นๆ seminar53.msi
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ขอให้ส่วนราชการทุกหน่วยจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
เอกสารชนิด Acrobat อ่านก่อน.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ตัวอย่าง.pdf
เอกสารชนิด Acrobat บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย (เมษายน 2550) ที่ขอแก้ไขและเพิ่มเติม
เอกสารชนิด Acrobat ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2553
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ(PART) ของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เอกสารชนิด Acrobat คำอธิบายเพิ่มเติมการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เอกสารชนิด Acrobat ว78.pdf
เอกสารชนิด Acrobat วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การบันทึกข้อมูลรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จายงบประมาณ งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง (ร่าง) โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์เพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารเผยแพร่ เรื่อง " ระบบงบประมาณ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550"
เอกสารชนิด Acrobat ตารางเวลาประชุมพิจารณางบประมาณจังหวัด
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณจังหวัด และเอกสารประกอบคำบรรยาย
เอกสารชนิด Acrobat รวมประเด็นคำถาม-คำตอบ
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ(PART) ของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เอกสารชนิด Acrobat คำอธิบายเพิ่มเติมการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ประจำเดือนกันยายน 2551
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการปรับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เอกสารชนิด Acrobat ปฏิทินงบประมาณ พ.ศ.2553
เอกสารชนิด Acrobat เปรียบเทียบประเด็นนโยบายรัฐบาลกับโครงสร้างแผนงานปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ (เบื้องต้น)
เอกสารชนิด Acrobat นโยบายการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔(วันที่ 16 ต.ค. 51 ณ. ศูนย์ฯ ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี)
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง)
เอกสารชนิด Acrobat การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปฏิทินงประมาณฯ พ.ศ. 2553
เอกสารชนิด Acrobat กฎบัตรของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat บันทึกคำสั่ง
เอกสารชนิด Acrobat มติ ค.ร.ม. (เพิ่มเมื่อ 16 ก.ค.2552)
เอกสารชนิด Acrobat แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจากการใช้จ่ายงบประมาณ(part) ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อหน่วยงานที่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบบันทึก EvMis(SP)
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง แจ้งการเปิดระบบการบันทึกเงินงบประมาณ EvMis ใน e-Budgeting
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การนำส่งข้อมูลแผน EvMIS(SP) ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในส่วน พรก.
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ไปพลางก่อน
เอกสารชนิด Acrobat รายการของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง วิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ไปพลางก่อน
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat สำนักนายกรัฐมนตรี
เอกสารชนิด Acrobat กระทรวงกลาโหม
เอกสารชนิด Acrobat กระทรวงการคลัง
เอกสารชนิด Acrobat กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เอกสารชนิด Acrobat กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เอกสารชนิด Acrobat กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เอกสารชนิด Acrobat กระทรวงคมนาคม
เอกสารชนิด Acrobat กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เอกสารชนิด Acrobat กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารชนิด Acrobat กระทรวงพาณิชย์
เอกสารชนิด Acrobat กระทรวงมหาดไทย
เอกสารชนิด Acrobat กระทรวงแรงงาน
เอกสารชนิด Acrobat กระทรวงวัฒนธรรม
เอกสารชนิด Acrobat กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกสารชนิด Acrobat กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารชนิด Acrobat กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารชนิด Acrobat กระทรวงอุตสาหกรรม
เอกสารชนิด Acrobat ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
เอกสารชนิด Acrobat รัฐวิสาหกิจ
เอกสารชนิด Acrobat สภากาชาดไทย
เอกสารชนิด Acrobat หนังสือกลางที่ กค 0907/ว.86
เอกสารชนิด Acrobat วาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารแนบ
เอกสารชนิด Acrobat หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ
เอกสารชนิด Acrobat ค่า K เดือนพฤศจิกายน 2550
เอกสารชนิด Acrobat การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑
เอกสารชนิด Acrobat Thailand"s Budget in Brief Fiscal Year 2008
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การสัมมนาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการติดตามประเมินผล
เอกสารชนิด Acrobat ค่า K เดือนธันวาคม 2550
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือระบบการบันทึกเงินงบประมาณ จังหวัด ประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เอกสารชนิด Acrobat ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เอกสารชนิด Acrobat พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การประกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
เอกสารชนิด Acrobat รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง(ค่าK) ประจำเดือนตุลาคม 2550
เอกสารชนิด Acrobat วาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat วาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat วาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่าK) ประจำเดือน กรกฎาคม 2550
เอกสารชนิด Acrobat คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 38/2550 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
        ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
เอกสารชนิด Acrobat ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อผู้แทนสำนักงบประมาณที่รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดและจังหวัด
เอกสารชนิด Acrobat การบันทึกข้อมูลงบประมาณ EvMIS ปีงบประมาณ 2551
เอกสารชนิด Acrobat รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่าK) ประจำเดือน สิงหาคม 2550
เอกสารชนิด Acrobat หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0712.1/ว 93 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2550
เอกสารชนิด Acrobat หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/5453 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550
เอกสารชนิด Acrobat หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0701/ว 85 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2550
เอกสารชนิด Acrobat คำชี้แจงข้อหารือของส่วนราชการ เรื่องการเร่งรัดการดำเนินการมาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เอกสารชนิด Acrobat ข้อมูลงบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เอกสารชนิด Acrobat รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่าK) ประจำเดือน พฤษภาคม 2550
เอกสารชนิด Acrobat บัญชีราคามารตฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2550
เอกสารชนิด Acrobat รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างฯ (ค่า K) ประจำเดือนพฤษภาคม 2551
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เอกสารชนิด Acrobat รายการอนุมัติเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K)ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2551
เอกสารชนิด Acrobat รายการอนุมัติเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K)ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2551
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เอกสารชนิด Acrobat ที่ ศร 005.4/690
เอกสารชนิด Acrobat คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เอกสารชนิด Acrobat โครงการสัมมนาการจัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตตามแนวทางของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เอกสารชนิด Acrobat การพัฒนาต้นแบบและทดสอบระบบการจัดการและระบบ
เอกสารชนิด Acrobat ตัวอย่าง
เอกสารชนิด Acrobat คำถาม-คำตอบ
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ตารางเวลาการประชุมสภาและลำดับการพิจรณาประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานก่อสร้างฯ (ค่า K) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551
เอกสารชนิด Acrobat ลำดับการพิจารณา
เอกสารชนิด Acrobat เรื่องการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ลำดับการพิจารณา (ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 8, 9 และ 10 กรกฎาคม 2551)
เอกสารชนิด Acrobat ตารางการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (จำแนกตามกระทรวง)
เอกสารชนิด Acrobat จำแนกตามกระทรวง หน่วยงาน
เอกสารชนิด Acrobat รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างฯ (ค่า K) ประจำเดือนมีนาคม 2551
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เอกสารชนิด Acrobat รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างฯ (ค่า K) ประจำเดือนเมษายน 2551)
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง มาตรฐานการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เอกสารชนิด Acrobat บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน
เพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6
เอกสารชนิด Acrobat รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างฯ (ค่า K) ประจำเดือนมกราคม 2551
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการปรับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เอกสารชนิด Acrobat ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ปรับปรุง)
เอกสารชนิด Acrobat แผนปฏิบัติงานและบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ปรับปรุง)
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการอบรม เรื่อง การใช้ระบบการจัดทำคำของบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการปรับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
เอกสารชนิด Acrobat รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างฯ (ค่า K) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551
เอกสารชนิด Acrobat ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เอกสารชนิด Acrobat การบูรณาการแผนเพื่อนำไปสู่การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 2552
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารกำหนดการ
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ(พ.ศ. 2551-2554) เพื่อการจัดทำงบประมาณตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารชนิด Acrobat หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการฯ
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐวิสาหกิจ กองทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เอกสารชนิด Acrobat รายละเอียดประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐวิสาหกิจ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการวันที่ ๑๒ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
เอกสารชนิด Acrobat 1.ขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เอกสารชนิด Acrobat 2.ตารางแผนการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เอกสารชนิด Acrobat 3.สรุปตารางแผนการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (รายชั่วโมง)
เอกสารชนิด Acrobat 4.กำหนดการพิจารณารัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เอกสารชนิด Acrobat ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (Update 18-01-55)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การจัดทำข้อมูลผลการจัดจ้างการจ้างเหมาบริการ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat มติคณะรัฐมนตรี
เอกสารชนิด Acrobat หนังสือ ที่ นร๐๗๑๖/๓/๑๐๘
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ. ...
เอกสารชนิด Acrobat หนังสือสำนักงบประมาณ ที่นร 0701/ว54 ลงวันที่ 26 เมษายน 2554
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การบันทึกเหตุผลการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในช่วง๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ )
เอกสารชนิด Acrobat นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงบประมาณ และแผนปฏิบัติการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2554
เอกสารชนิด Acrobat PDF File
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และจังหวัด
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขั้นกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ขอให้แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ
เอกสารชนิด Acrobat เชิญดาวน์โหลดสรุปการประชุมสัมมนา เรื่อง นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat 01 นร ๐๗๐๒/ว ๓๕ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมชี้แจงการใช้ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
เอกสารชนิด Acrobat 02 โครงการอบรมชี้แจงการใช้ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat 03 กำหนดการอบรม
เอกสารชนิด Acrobat โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การใช้ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย (มีนาคม 2555)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การปรับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
เอกสารชนิด Acrobat แผนปฏิบัติการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
เอกสารชนิด Acrobat การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เอกสารชนิด Acrobat ปรับ-ปฏิทิน-การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟูฯ
เอกสารชนิด Acrobat ขั้นตอนการขอสิทธิ์การใช้งานระบบ นอป.
เอกสารชนิด Acrobat การปรับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตามมติ ครม. ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๕)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖ คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เอกสารชนิด Acrobat ขอเชิญประชุมสัมมนา เรื่อง "นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖" สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
เอกสารชนิด Acrobat บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
เอกสารชนิด Acrobat บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง วงเงินงบประมาณและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เอกสารชนิด Acrobat มติวงเงินงบประมาณและยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ปี 2556
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารหมายเลข ๑
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารหมายเลข ๒
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง คู่มือการใช้โปรแกรมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการจัดทำเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๕ รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง สำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
เอกสารชนิด Acrobat นร 0716/ว 28 เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เอกสารชนิด Acrobat ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
เอกสารชนิด Acrobat การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
เอกสารชนิด Acrobat สรุปตารางแผนการประชุมเบื้องต้นของคณะกรรมาธิกาวิสามัญ
เอกสารชนิด Acrobat แผนประชุม ปี2555 (15 พ.ย.2555)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นกรรมาธิการ
เอกสารชนิด Acrobat สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารชนิด Acrobat หนังสือขอเชิญประชุมกับคณะทำงานในคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ
เอกสารชนิด Acrobat การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการถวายผ้าพระกฐิน
เอกสารชนิด Acrobat ประวัติวัดพระยาทำวรวิหาร
เอกสารชนิด Acrobat แผนที่
เอกสารชนิด Acrobat งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ฉบับปรับปรุง)
เอกสารชนิด Acrobat ความเสี่ยง01
เอกสารชนิด Acrobat ความเสี่ยง02
เอกสารชนิด Acrobat ความเสี่ยง03
เอกสารชนิด Acrobat part01
เอกสารชนิด Acrobat BBPARTjn21
เอกสารชนิด Acrobat Budget in Brief 2011
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือหลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือหลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือหลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการค่าจ้างที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือหลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือหลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เอกสารชนิด Acrobat ค่าใช้สอย
เอกสารชนิด Acrobat ตารางการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,รัฐวิสาหกิจ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ สภาผู้แทนราษฎร
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat 01 การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับลดงบประมาณ และการจัดเตรียมข้อมูลชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เอกสารชนิด Acrobat 02 คู่มือหลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เอกสารชนิด Acrobat 03 คู่มือหลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เอกสารชนิด Acrobat 04 คู่มือหลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการค่าจ้างที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เอกสารชนิด Acrobat 05 คู่มือหลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เอกสารชนิด Acrobat 06 คู่มือหลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เอกสารชนิด Acrobat บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลัง กับ สำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat "โครงการสัมมนาการจัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตตามแนวทางของสำนักงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553"
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำ
เอกสารชนิด Acrobat 01 หนังสือเวียน ว 6
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ GFMIS เพื่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานอื่นของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553<
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เอกสารชนิด Acrobat คำสั่งสำนักงบประมาณที่ ๓๕/๒๕๕๓ เรื่อง การปฏิบัติราชการในวันหยุดราชการ
เอกสารชนิด Acrobat หลักการการจัดเตรียมข้อมูลชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รายการฝึกอบรมสัมมนาฯ
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทางการพิจารณาด้านการฝึกอบรม สัมมนาฯ(เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทางการพิจารณาด้านการประชาสัมพันธ์(เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทางการพิจารณาด้านรายการค่าจ้างที่ปรึกษา(เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทางการพิจารณาด้านรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ(เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
เอกสารชนิด Acrobat ตารางแผนการประชุมเบื้องต้นของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เอกสารชนิด Acrobat แนวทางการเตรียมข้อมูลและหลักเกณฑ์
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ปก
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการจัดทำข้อมูลประกอบการพิจรณางบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ขอเปลี่ยนห้องประชุมการตรวจทานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ(PART) ของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เอกสารชนิด Acrobat 01 อบรมebudgeting54.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 02 ตารางการอบรม (แก้ไขเมื่อ 30 ธ.ค.52).pdf
เอกสารชนิด Acrobat 03 การเตรียมตัวเข้ารับการอบรม.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat รายงานการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ รวม ๑๕ เรื่อง โดยเป็นรายการทีต้องจ่ายเงินเพิ่ม
เอกสารชนิด Acrobat ขั้นตอนการจัดทำข้อมูลโครงสร้างกลุ่มกิจกรรมภายในงบกลาง ฯ 120,000 ล้านบาท ปรับปรุง
เอกสารชนิด Acrobat e-mail address สำหรับรับส่งข้อมูล (เอกสารแนบ 3) ปรับปรุง
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งต่าง ๆ ในสำนักงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุ
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบคำชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
เอกสารชนิด Acrobat การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖ คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat การจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือการจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น / 2.คู่มือการจัดทำงบลงทุน(ส่วนราชการ).pdf
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือการบันทึกความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น
เอกสารชนิด Acrobat หนังสือ ว. ๑๖ เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ 1 ท่าน และเจ้าหน้าที่ผู้ติดตาม 1ท่าน (นร ๐๗๐๓/ว.๑๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับมีนาคม ๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับ มีนาคม ๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อผู้สมัครสอบ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน / กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพิ่มเติม.pdf
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันวัดความเหมาะสม.pdf
เอกสารชนิด Acrobat รายงานการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) เดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง มกราคม ๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat เรื่องเดิม (เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและนักประชาสัมพันธ์ฯ)
เอกสารชนิด Acrobat ใบสมัคร / ใบสมัคร.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งต่างๆ ในสำนักงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ / ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันครั้งที่1.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ / คัดเลือกศอบต.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๑๖/ว ๕๒
เอกสารชนิด Acrobat ระบบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และระบบการบันทึกคำขอในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat แบบฟอร์มลงทะเบียน การใช้ระบบ e-Budgeting ระดับกรม
เอกสารชนิด Acrobat รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เอกสารชนิด Acrobat ใบสมัครพนักงานทั่วไป.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ที่ ทก ๐๒๐๓/ว๑๐๗๓๓ เรื่อง การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เอกสารชนิด Acrobat สิ่งที่ส่งมาด้วย / สิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการ [edit 6 ม.ค.58 เวลา 18]
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการประชุม บูรณาการ ICT
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยาย โดย รองฯ ดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมชี้แจงรายงานผลตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประมาณฯ พ.ศ.2558 7 ม.ค. 58 โดย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการประชุม บูรณาการ ICT / 580107_เอกสารประกอบการบรรยาย_บูรณาการICT_1.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ / 580106-ชี้แจงบูร-ICT59_ผอ_สงป.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยาย โดย รองฯ ดุสิต เขมะศักดิ์ชัย / 580106-ชี้แจงบูร-ICT59_รองดุสิต.pdf
เอกสารชนิด Acrobat งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนบูรณาการ(ข้อมูลขั้น พ.ร.บ.)
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๑๖/๓/๑๖๙
เอกสารชนิด Acrobat ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เอกสารชนิด Acrobat ว๑๖
เอกสารชนิด Acrobat KPI-2557-2.pdf
เอกสารชนิด Acrobat KPI-2557.pdf
เอกสารชนิด Acrobat PPT CS and ASEAN for 6Dec 55.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ขั้นตอนการทำงานของระบบ e-Budgeting ในการบันทึกงบลงทุนและงบอื่น ๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารแนบ 1 (ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ )
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารแนบ 2 (การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗)
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมชี้แจงการใช้ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-budgeting) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการอบรม
เอกสารชนิด Acrobat โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat โครงการอบรมชี้แจงการใช้ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat มติ ครม.
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat หนังสือ "๕๔ ปีสำนักงบประมาณ"
เอกสารชนิด Acrobat รายงานการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖ รวม ๓๕ เรื่อง โดยเป็นรายการที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ดังแนบ
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (พนักงานราชการทั่วไป และพนักงานทุนหมุนเวียนของ
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการ 19 ก.ค. 55
เอกสารชนิด Acrobat ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 4
เอกสารชนิด Acrobat ปรับปรุงการจัดกลุ่มกิจกรรม และกิจกรรม ในด้านต่าง ๆ - แก้ไขล่าสุด (17 สค. 55)
เอกสารชนิด Acrobat การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือการจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือการจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เอกสารชนิด Acrobat แบบฟอร์มงบลงทุน_ครุภัณฑ์
เอกสารชนิด Acrobat แบบฟอร์มงบลงทุน_ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
เอกสารชนิด Acrobat สรุปนโยบายเร่งด่วน.สำคัญ56.pdf
เอกสารชนิด Acrobat นโยบายเร่งด่วน.สำคัญ56จำแนกกระทรวง.กรม.pdf
เอกสารชนิด Acrobat นโยบายเร่งด่วน.สำคัญ56จำแนกผลผลิต.โครงการ.กิจกรรม.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 01000 สำนักนายกรัฐมนตรี.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 02000 กระทรวงกลาโหม.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 03000 กระทรวงการคลัง.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 04000 กระทรวงการต่างประเทศ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 05000 กระทรวงการท่องเที่ยวฯ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 06000 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 07000 กระทรวงเกษตรฯ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 08000 กระทรวงคมนาคม.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 09000 กระทรวงทรัพยากรฯ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 11000 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 12000 กระทรวงพลังงาน.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 13000 กระทรวงพาณิชย์.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 15000 กระทรวงมหาดไทย.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 16000 กระทรวงยุติธรรม.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 17000 กระทรวงแรงงาน.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 18000 กระทรวงวัฒนธรรม.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 19000 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 20000 กระทรวงศึกษาธิการ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 21000 กระทรวงสาธารณสุข.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 22000 กระทรวงอุตสาหกรรม.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 25000 ส่วนราชการไม่สังกัดฯ_หน่วยงานของรัฐสภา_หน่วยงานขององค์กรตามฯ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 26000 หน่วยงานของศาล_หน่วยงานขององค์กรตามฯ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 50000 รัฐวิสาหกิจ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 60000 สภากาชาดไทย.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 70000 จังหวัดและกุล่มจังหวัด.pdf
เอกสารชนิด Acrobat แผนการประชุมเบื้องต้นตามมติการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๖
เอกสารชนิด Acrobat แนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจ้ดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ ของสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๑๖/ว ๖๒ ลว. ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เอกสารชนิด Acrobat บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม) เดือนมีนาคม ๒๕๕๙
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน / กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เอกสารชนิด Acrobat การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๒๗/ว ๘๕ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขั้นกรรมาธิการ
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๕ ลว. ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (เพิ่มเติม)
เอกสารชนิด Acrobat ข้อสังเกตฯ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เบื้องต้น
เอกสารชนิด Acrobat สิ่งที่ส่งมาด้วย1.pdf
เอกสารชนิด Acrobat สิ่งที่ส่งมาด้วย2.pdf
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือการใช้งานระบบ e-Budgeting และ BB-EvMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือBB-EvMis59-ฉบับสรุป.pdf
เอกสารชนิด Acrobat รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารชนิด Acrobat ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [มติ ครม. 3 พ.ย.58]
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือกำหนดเป้าหมาย
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๔๒ ลว. ๑๙ ม.ค. ๕๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งหน่วยปฏิบัติของส่วนราชการฯ และข้อมูลพื้นฐานสำหรับแผนที่
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง รายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (มติ ครม. ๑๓ ต.ค. ๕๘)
เอกสารชนิด Acrobat Document.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ขอความอนุเคระห์ในการบันทึกข้อมูลระบบรายงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
เอกสารชนิด Acrobat ขออนุมัติงปม.รายจ่าย58.pdf
เอกสารชนิด Acrobat รายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนฯเล่ม1.pdf
เอกสารชนิด Acrobat รายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนฯเล่ม2.pdf
เอกสารชนิด Acrobat รายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนฯเล่ม3(1).pdf
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดการงบประมาณสำหรับหน่วยงานภายนอก" ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๔ - วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น ๕ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
เอกสารชนิด Acrobat ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๒๘๒๒๐ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ......
เอกสารชนิด Acrobat การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์
เอกสารชนิด Acrobat ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบให้ดำเนินการต่อโครงการ/รายการรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2558 ตามที่ คตร. เสนอฯ
เอกสารชนิด Acrobat รายการเกิน50ล้านบาท.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 06กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 01.สำนักนายกรัฐมนตรี.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 02.กระทรวงกลาโหม.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 03.กระทรวงการคลัง.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 04.กระทรวงการต่างประเทศ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 05.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 06.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 07.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 08.กระทรวงคมนาคม.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 09.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 10.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 11.กระทรวงพลังงาน.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 12.กระทรวงมหาดไทย.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 13.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 14.กระทรวงศึกษาธิการ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 15.กระทรวงสาธารณสุข.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 16.กระทรวงอุตสาหกรรม.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 17.ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 18.หน่วยงานอิสระ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 19สภากาชาดไทย.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 20.จังหวัดและกลุ่มจังหวัดหลังแนบมติ ครม. 16 มิ.ย. 58.pdf
เอกสารชนิด Acrobat รายละเอียดโครงการ
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เอกสารชนิด Acrobat ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... (รายะลเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘)
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๕๐๖/๙๑๘๐ เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat ตัวอย่าง "แนวทางการเชื่อมโยงแผนบูรณาการงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘"
เอกสารชนิด Acrobat ตัวอย่าง แนวทางเอกสาร "รายจ่ายลงทุนที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด (เล่มเขียว)"
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อหน่วยงาน ที่ sign off มา สงป. แต่ยังไม่มีความครบถ้วนในการบันทึกการลงเล่มเขียว
เอกสารชนิด Acrobat สรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลงบประมาณจังหวัด/เล่มเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารแนบ-2-คู่มือ-เล่มเขียว / เอกสารแนบ-2-คู่มือ-เล่มเขียว.pdf
เอกสารชนิด Acrobat การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งต่าง ๆ ในสำนักงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ใบสมัคร.pdf
เอกสารชนิด Acrobat การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat สรุปขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Budgeting ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือ การบันทึกข้อมูลงบประมาณจังหวัด/เล่มเขียว ในระบบ e-Budgeting (เพิ่มเติม)
เอกสารชนิด Acrobat ขั้นตอนการจัดทางบประมาณจังหวัด/เล่มเขียว / การคีย์ข้อมูลจังหวัด-เล่มเขียว.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการแข่งขัน
เอกสารชนิด Acrobat ระบบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (update 8 ส.ค. 57)
เอกสารชนิด Acrobat คำชี้แจงการบันทึกระบบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ (เพิ่มเติม).pdf
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการประชุมกรรมาธิการฯ ๒๕๕๘ (แก้ไข 27 ส.ค. 57 17.25 น.)
เอกสารชนิด Acrobat - เอกสารประกอบการประชุมฯ / เอกสารประกอบการประชุม 23 สค 57.pdf
เอกสารชนิด Acrobat "การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙" [ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘]
เอกสารชนิด Acrobat แนวทางบูร59 (รวม)-original -แก้ไข.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งต่าง ๆ / เอกสารหมายเลข๑.pdf
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ / เอกสารหมายเลข๒.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ / เอกสารหมายเลข๓.pdf
เอกสารชนิด Acrobat การบูรณาการงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับงบประมาณของส่วนราชการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมติ คสช.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ๑. มติ ครม. ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๘๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat ๒. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๕๗- ๓๑ มี.ค. ๕๘)
เอกสารชนิด Acrobat ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ตามมติ ครม. วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat ใบสมัครสอบ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat ด่วนที่สุด นร ๐๗๑๗.๑/๗๖ ลว. ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้ารายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat มติครม-2มิย-58.pdf
เอกสารชนิด Acrobat มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ปี 2558 เวอร์ชั้นขึ้นเว็บไซต์ 24 ก.ย. 57.pdf
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือระบบมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2558 (ระบบ มพศ)
เอกสารชนิด Acrobat รายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖ คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat ขั้นตอนการบันทึกแผนการจัดสรรงบประมาณไปจังหวัด/ต่างประเทศ
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ขอเชิญประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ (ลว. ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการ Update 29 ส.ค. 57 21.00 น.
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ฯลฯ
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๑๗/ว ๗๗ ลว ๑๑ ก.ย. ๕๗ เรื่อง การบันทึกข้อมูลติดตามและประเมินโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายสำคัญ
เอกสารชนิด Acrobat ตัวอย่าง (ข้อมูลสมมติบางส่วนเพื่อแสดงตัวอย่างการบันทึกข้อมูล)
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือแนวทางฯ / F00001BC.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารลงนาม / F00001A.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เบอร์โทรศัพท์สำนักประเมินผล
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือการจัดทำงบลงทุนเบื้องต้น(ส่วนราชการ)
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือระบบงบลงทุน
เอกสารชนิด Acrobat หนังสือเวียนส่วนราชการ
เอกสารชนิด Acrobat ๑. เป้าหมายและแนวทาง เรื่องการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๙
เอกสารชนิด Acrobat แผนการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ปรับปรุง 20 ก.ค.55)
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๒๐/๑๗๑๔๓ เรื่อง การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่่อผู้สมัครสอบ
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดวัน เวลา สอบ
เอกสารชนิด Acrobat ด่วนที่สุด ที่ นร ฤ๗๐๕/ว ๗๙ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
เอกสารชนิด Acrobat มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สรุปกระทรวง/หน่วยงาน และรายการกรณีที่ ๑ และกรณีที่ ๒
เอกสารชนิด Acrobat รายงานสถานภาพ งปม ณ15 มิย 58 เสนอ นรม.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยาย / บรรยายส่วนราชการ 10 มิ.ย. 58 ขึ้นเว็บไซต์.pdf
เอกสารชนิด Acrobat *** สรุปชี้แจง / สรุปชี้แจงประชุม 10.06.58_4.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีได้รับการคัดเลือกในกับตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ ของสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat รายงานการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ / กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระยะที่ 2.pdf
เอกสารชนิด Acrobat รายงานการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ / โครงการการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งทะเล.pdf
เอกสารชนิด Acrobat รายงานการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ / โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat รายงานการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ / โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก.pdf
เอกสารชนิด Acrobat รายงานการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ / โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว.pdf
เอกสารชนิด Acrobat รายงานการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ / โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก.pdf
เอกสารชนิด Acrobat สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามกระทรวง
เอกสารชนิด Acrobat สรุปในภาพรวมผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2550
เอกสารชนิด Acrobat มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
เอกสารชนิด Acrobat ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2549
เอกสารชนิด Acrobat มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
เอกสารชนิด Acrobat หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เอกสารชนิด Acrobat นร ๐๕๐๖/๒๑๐๒๓ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
เอกสารชนิด Acrobat (ฉบับที่ 1).pdf
เอกสารชนิด Acrobat (ฉบับที่ 2 เล่ม 1).pdf
เอกสารชนิด Acrobat (ฉบับที่ 2 เล่ม 2).pdf
เอกสารชนิด Acrobat (ฉบับที่ 2 เล่ม 2).pdf
เอกสารชนิด Acrobat (ฉบับที่ 2 เล่ม 3).pdf
เอกสารชนิด Acrobat (ฉบับที่ 2 เล่ม 4).pdf
เอกสารชนิด Acrobat (ฉบับที่ 2 เล่ม 5).pdf
เอกสารชนิด Acrobat (ฉบับที่ 2 เล่ม 6).pdf
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2552
เอกสารชนิด Acrobat 1. สำนักนายกรัฐมนตรี
เอกสารชนิด Acrobat 2. กระทรวงกลาโหม
เอกสารชนิด Acrobat 3. กระทรวงการคลัง
เอกสารชนิด Acrobat 4. กระทรวงการต่างประเทศ
เอกสารชนิด Acrobat 5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เอกสารชนิด Acrobat 6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เอกสารชนิด Acrobat 7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เอกสารชนิด Acrobat 8. กระทรวงคมนาคม
เอกสารชนิด Acrobat 9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เอกสารชนิด Acrobat 11. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารชนิด Acrobat 12. กระทรวงพลังงาน
เอกสารชนิด Acrobat 13. กระทรวงพาณิชย์
เอกสารชนิด Acrobat 15. กระทรวงมหาดไทย
เอกสารชนิด Acrobat 16. กระทรวงยุติธรรม
เอกสารชนิด Acrobat 17. กระทรวงแรงงาน
เอกสารชนิด Acrobat 18. กระทรวงวัฒนธรรม
เอกสารชนิด Acrobat 19. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกสารชนิด Acrobat 20. กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารชนิด Acrobat 21. กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารชนิด Acrobat 22. กระทรวงอุตสาหกรรม
เอกสารชนิด Acrobat 25. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
เอกสารชนิด Acrobat 26. หน่วยงานของรัฐสภา
เอกสารชนิด Acrobat 27. หน่วยงานของศาล
เอกสารชนิด Acrobat 28. หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
เอกสารชนิด Acrobat 60. สภากชาดไทย
เอกสารชนิด Acrobat 70. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เอกสารชนิด Acrobat ยุทธศาสตร์
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารเพิ่มเติม(ยุทธศาสตร์)
เอกสารชนิด Acrobat สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามกระทรวง
เอกสารชนิด Acrobat สรุปในภาพรวมผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2550
เอกสารชนิด Acrobat ฉบับที่ 1.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ฉบับที่ 2 เล่ม 1.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ฉบับที่ 2 เล่ม 2.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ฉบับที่ 2 เล่ม 3.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ฉบับที่ 2 เล่ม 4.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ฉบับที่ 2 เล่ม 5.pdf
เอกสารชนิด Acrobat รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐)[๗ มิย.๖๐]
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐)[๗ กค.๖๐]
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๕๐๕/๑๑๘๘๗ ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เอกสารชนิด Acrobat รายงานผลการเบิกจ่าย
เอกสารชนิด Acrobat อำนาจหน้าที่
เอกสารชนิด Acrobat BB Vision
เอกสารชนิด Acrobat บันทึกความทรงจำเกี่ยวกับงบประมาณแบบไทยๆ
เอกสารชนิด Acrobat ห้าทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง
เอกสารชนิด Acrobat สำนักงบประมาณ : กลไกลขับเคลื่อนการปฏิรูป
เอกสารชนิด Acrobat กองทุนพัฒนาข้าราชการและเพิ่มศักยภาพสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
เอกสารชนิด Acrobat กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เอกสารชนิด Acrobat ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เอกสารชนิด Acrobat บันทึกความทรงจำเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบไทยๆ
เอกสารชนิด Acrobat ห้าทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง
เอกสารชนิด Acrobat สำนักงบประมาณ : กลไกลขับเคลื่อนการปฏิรูป
เอกสารชนิด Acrobat กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 มีนาคม 2550
เอกสารชนิด Acrobat การปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ระบบงบประมาณของประเทศไทย
เอกสารชนิด Acrobat การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านงบประมาณจากภูมิภาคเอเซียฯ
เอกสารชนิด Acrobat แนวทางการจัดการรายจ่ายภาครัฐสมัยใหม่
เอกสารชนิด Acrobat หลักการและวิธีการงบประมาณแบบใหม่
เอกสารชนิด Acrobat ระบบสานสนเทศการงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat Reform of Budgeting and Financial Management In Thailand
เอกสารชนิด Acrobat Reflections on Thailand
เอกสารชนิด Acrobat มติ ครม. และบันทึกการเตรียมการจัดทำงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ปรับปรุงใหม่ ครั้งที่ 2)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เอกสารชนิด Acrobat ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เอกสารชนิด Acrobat ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เอกสารชนิด Acrobat ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง)
เอกสารชนิด Acrobat ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ปรับปรุงครั้งที่ 2 ) ณ วันที่ 18 มีนาคม 2551
เอกสารชนิด Acrobat ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
เอกสารชนิด Acrobat ปฏิทินงบประมาณประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2554
เอกสารชนิด Acrobat ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ฉบับปรับปรุง 22 มีนาคม 2553)
เอกสารชนิด Acrobat ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(ตามมติ ครม. 11 พ.ค.2553)
เอกสารชนิด Acrobat ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ตามมติ ครม. 26 ต.ค.2553)
เอกสารชนิด Acrobat ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ตามมติ ครม. 25 สิงหาคม 2554)
เอกสารชนิด Acrobat รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
เอกสารชนิด Acrobat การปรับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
เอกสารชนิด Acrobat ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เอกสารชนิด Acrobat ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๘)
เอกสารชนิด Acrobat การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
เอกสารชนิด Acrobat การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓ มีนาคม ๒๕๕๙)
เอกสารชนิด Acrobat หลักเกณฑ์การกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)
เอกสารชนิด Acrobat หลักเกณฑ์การกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เอกสารชนิด Acrobat ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เอกสารชนิด Acrobat คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat คำแถงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ. 2556
เอกสารชนิด Acrobat คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat เธ„เธณเนเธ–เธฅเธ‡เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธ‡เธšเธ›เธฃเธฐเธกเธฒเธ“เธฃเธฒเธขเธˆเนˆเธฒเธขเธ›เธฃเธฐเธˆเธณเธ›เธตเธ‡เธšเธ›เธฃเธฐเธกเธฒเธ“ เธž.เธจ. เน’เน•เน•เน™
เอกสารชนิด Acrobat คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เอกสารชนิด Acrobat การเตรียมการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เอกสารชนิด Acrobat หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0711/ว 52 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2550
เอกสารชนิด Acrobat ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547
เอกสารชนิด Acrobat ผลงานรัฐบาล (พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร) 4 ปี "จากรากหญ้า สู่ รากแก้ว"
เอกสารชนิด Acrobat การเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กค 0409.5/ว 132 ลว. 3 พ.ย. 2547)
เอกสารชนิด Acrobat การให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ที่ กค 0409.5/ว 130 ลว 1 พ.ย. 2547)
เอกสารชนิด Acrobat ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เอกสารชนิด Acrobat พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เอกสารชนิด Acrobat พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
เอกสารชนิด Acrobat พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
เอกสารชนิด Acrobat เร่งรัดการดำเนินงานของนายทะเบียนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว 237 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2549
เอกสารชนิด Acrobat รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๔๙ (1 ตุลาคม 2549)
เอกสารชนิด Acrobat กฐินพระราชทาน ปี 2549 ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เอกสารชนิด Acrobat 14 กุมภาพันธ์ 2550 วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 48 ปี สำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat รายละเอียดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 47 ก วันที่ 24 สิงหาคม 2550)
เอกสารชนิด Acrobat พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เอกสารชนิด Acrobat วันสถาปนาสำนักงบประมาณครบรอบปีที่ 50 กำหนดการพิธีทางศาสนา
เอกสารชนิด Acrobat สรุปผลการประชุม Asian OECD Senior Budget Officials Meeting 2006 ครั้งที่ 3 วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2549 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
เอกสารชนิด Acrobat แบบพิมพ์การส่งเงิน งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2550 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2550
เอกสารชนิด Acrobat รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เอกสารชนิด Acrobat กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat รายละเอียด
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
เอกสารชนิด Acrobat ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
เอกสารชนิด Acrobat ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
เอกสารชนิด Acrobat รายละเอียดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เอกสารชนิด Acrobat ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๖ ของสภาผู้แทนราษฎร ฯลฯ
เอกสารชนิด Acrobat ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วุฒิสภา
เอกสารชนิด Acrobat ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสภาผู้แทนราษฎร
เอกสารชนิด Acrobat ข้อสังเกตกรรมาธิการ 58 / ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ57.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2556
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือการจัดทำฯ / 00002283.PDF
เอกสารชนิด Acrobat แนวทางปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
เอกสารชนิด Acrobat การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เอกสารชนิด Acrobat การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เอกสารชนิด Acrobat ตารางการประชุมเบื้องต้นของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เอกสารชนิด Acrobat ตารางการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม 2550
เอกสารชนิด Acrobat ข้อสังเกตของคณะกรรมธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการปรับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เอกสารชนิด Acrobat การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการปรับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มติคณะรัฐมนตรี)
เอกสารชนิด Acrobat ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เอกสารชนิด Acrobat แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการปรับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เอกสารชนิด Acrobat ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา
เอกสารชนิด Acrobat ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร
เอกสารชนิด Acrobat มติคณะรัฐมนตรี
เอกสารชนิด Acrobat ปฏิทินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
เอกสารชนิด Acrobat ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
เอกสารชนิด Acrobat ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารชนิด Acrobat ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2554
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือการใช้โปรแกรม e-Budgeting / คู่มือ eBud.pdf
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำขงบประมาณ พ.ศ. 2555
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือโปรแกรม e-Budgeting และการบันทึกพิกัด GIS / คู่มือ eBud55.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat ประการศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบความความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการฯ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหร่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รหัส1
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณฯ<
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ
เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ชี้แจงข้อร้องเรียนเรื่อง "เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวไม่ออก"
เอกสารชนิด Acrobat อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0717/ว61 ลงวันที่ 7 เมษายน 2552(เรื่องเดิม)
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศเรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศเรื่อง ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศเรื่อง การจ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานโดยวิธีพิเศษ
เอกสารชนิด Acrobat 6 ตุลาคม 2548 ประกาศเรื่อง การซื้อระบบรักษาความปลอดภัย (กล้องวงจรปิด)
เอกสารชนิด Acrobat 16 กันยายน 2548 ประกาศเรื่อง จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง
เอกสารชนิด Acrobat 26 พฤศจิกายน 2547 ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ยกเลิกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 10 เครื่อง
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัย(กล้องวงจรปิด)
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การคัดเลือกร้านอาหารสวัสดิการสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาฯ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมดาดฟ้าอาคาร 4 และ 5 และผนังด้านข้างอาคาร 4 (ด้านคลองประปา) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคา (จัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัย (กล้องวงจรปิด))
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคา ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 13/2549
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่องการซื้อระบบรักษาความปลอดภัย(กล้องวงจรปิด)
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูลของแม่ข่ายให้เป็น SAN ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา (ซื้อระบบรักษาความปลอดภัย : กล้องวงจรปิด)
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีและการสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์กลาง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูลของแม่ข่ายให้เป็น SAN ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำรายงานเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงบประมาณและระบบสาธารณูปโภคด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Back Office ของสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเชิงภูมิสารสนเทศ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 100 รายการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงแบบดิจดตอล
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่ต่ำกว่า 2000 ANSI Lumens
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รายการ รถยนต์นั่งส่วนกลาง 2 คัน)
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ ยกเลิกการสอบราคา ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2551
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างระบบเครือข่าย
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบปนะมาณ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ และเอกสารงบประมาณที่หมดความจำเป็น ไม่ใช้งาน
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องครัวร้านค้าสวัสดิการสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และทดแทนของเดิม ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2552 เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบจัดการและเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Computer Log Management)
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงบประมาณจำนวน 6 ห้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7/2551
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การจ้างพัฒนาปรับปรุงขยายผลระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ปฏิบัติการ (BBOC) เลขที่ 6/2551
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี (ระยะที่ 1-2)
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2551
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 10 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 คน
เอกสารชนิด Acrobat เลขที่ 6/2552
เอกสารชนิด Acrobat เลขที่ 5/2552
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกระดาษชำรพร้อมกล่องใส่กระดาษชำระ เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายวัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัด
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 9 เครื่อง
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายวัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2551
เอกสารชนิด Acrobat สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารชนิด Acrobat สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2551
เอกสารชนิด Acrobat สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายนยน 2551
เอกสารชนิด Acrobat สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2551
เอกสารชนิด Acrobat สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2552
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยาย การวางแผนและบริหารโครงการของส่วนราชการ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนและบริหารโครงการ โดยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายสมนึก พิมลเสถึยร)
เอกสารชนิด Acrobat ยุทธศาสตร์การจัดสรรและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 (นร 0504/1325)
เอกสารชนิด Acrobat ขอแก้ไขรายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2548
เอกสารชนิด Acrobat มติ ครม. และบันทึกการเตรียมการจัดทำงบประมาณฯ
เอกสารชนิด Acrobat เกณฑ์ราคาพื้นฐานของไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบปี 2548 (กรกฎาคม 2548)
เอกสารชนิด Acrobat ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2549 (มษายน 2549)
เอกสารชนิด Acrobat การปรับปรุงแก้ไขหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat เร่งรัดการดำเนินงานของนายทะเบียนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
เอกสารชนิด Acrobat การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการปรับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เอกสารชนิด Acrobat มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2549
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ไปพลางก่อน
เอกสารชนิด Acrobat หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
เอกสารชนิด Acrobat มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
เอกสารชนิด Acrobat การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
เอกสารชนิด Acrobat การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ว 99)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๔๙
เอกสารชนิด Acrobat กฐินพระราชทานปี 2549
เอกสารชนิด Acrobat บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2548 (PDF)
เอกสารชนิด Acrobat รายละเอียดการสมัครคัดเลือก
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ ซื้อระบบรักษาความปลอดภัย (กล้องวงจรปิด)
เอกสารชนิด Acrobat การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการกำหนดปฏิทินงบประมาณฯ ปี 2550
เอกสารชนิด Acrobat ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อผู้ประสานงานจังหวัดแบบบูรณาการ
เอกสารชนิด Acrobat แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
เอกสารชนิด Acrobat ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
เอกสารชนิด Acrobat ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547
เอกสารชนิด Acrobat ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2551
เอกสารชนิด Acrobat การวางแผนและบริหารโครงการของส่วนราชการ
เอกสารชนิด Acrobat นโยบายรัฐบาลกับการจัดการงประมาณปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat บทความเรื่อง ความเป็นอิสระทางการเงินการคลังขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เอกสารชนิด Acrobat Budget in Brief Fiscal Year 2007
เอกสารชนิด Acrobat บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย (เมษายน 2550)
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือการวางแผนและบริหารโครงการของส่วนราชการ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยาย การวางแผนและบริหารโครงการของส่วนราชการ
เอกสารชนิด Acrobat ตารางการประชุม (เบื้องต้น) ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
เอกสารชนิด Acrobat แนวทาง หลักเกณฑ์การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550
เอกสารชนิด Acrobat ตารางการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณปี 2550
เอกสารชนิด Acrobat พอเพียงภิวัตน์ (ที่มา : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ 5 ธ.ค. 2549)
เอกสารชนิด Acrobat หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2550
เอกสารชนิด Acrobat วิธีปฏิบัติในการหักงบประมาณรายจ่ายที่ใช้จ่ายไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549 ไปพลางก่อนฯ
เอกสารชนิด Acrobat การปฏิบัติเมื่อได้รับโทรศัพท์ข่มขู่หรือได้รับวัตถุต้องสงสัย
เอกสารชนิด Acrobat พระราชบีญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เอกสารชนิด Acrobat การจัดสรรงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปั 2550
เอกสารชนิด Acrobat การเตรียมการจัดทำงบประมาณและปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551)
เอกสารชนิด Acrobat การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายปี 2550 ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ 47 จังหวัด
เอกสารชนิด Acrobat หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0711/ว 52 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2550
เอกสารชนิด Acrobat วาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เอกสารชนิด Acrobat วาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat ตารางการประชุมเบื้องต้นของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
เอกสารชนิด Acrobat รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่าK) ประจำเดือน มิถุนายน 2550
เอกสารชนิด Acrobat วาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat วาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat วาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat การจัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตตามแนวทางของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2550
เอกสารชนิด Acrobat วาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat วาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat วาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat วาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat วาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat วาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat วาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat ตารางการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
เอกสารชนิด Acrobat วาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat วาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat วาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat วาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat วาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
เอกสารชนิด Acrobat ตารางการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
เอกสารชนิด Acrobat จรรยาบรรณข้าราชการ
เอกสารชนิด Acrobat BB Control
เอกสารชนิด Acrobat นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
เอกสารชนิด Acrobat กฎบัตร
เอกสารชนิด Acrobat แผนปฏิบัติการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
เอกสารชนิด Acrobat นโยบายและทิศทางการบริหารของสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548" ในการสัมมนาเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงบประมาณวั
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat มาตรการการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เอกสารชนิด Acrobat การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายปี 2550 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ 47 จังหวัด (ข้อมูล ถึง ณ วันที่ 29 มกราคม 2550)
เอกสารชนิด Acrobat หลักการและขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปี 2548
เอกสารชนิด Acrobat งบประมาณกับวิกฤตการณ์การเมืองในอดีต (PDF File)
เอกสารชนิด Acrobat The Responsibility Virus (PDF File)
เอกสารชนิด Acrobat The Power of Minds at Work (PDF File)
เอกสารชนิด Acrobat The Mystery of Capital โดย Hernando De Soto (สรุปโดย นายธนศาล วิธีเจริญ)
เอกสารชนิด Acrobat As The Future Catches You โดย Juan Enriquez (สรุปโดย นางสาวเบญจมาศ มหาวงศ์ขจิต)
เอกสารชนิด Acrobat การคิดเชิงสร้างสรรค์ โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (สรุปโดย นางสาววัชราภรณ์ หาสะศรี)
เอกสารชนิด Acrobat Why CEOs Fail โดย David L. Dotlich และ Peter C. Cairo (สรุปโดย นางนฤมล หริจันทนะวงศ์)
เอกสารชนิด Acrobat ห้าหลุมพรางของ CEO โดย Patrick Lanceoni (สรุปโดย นางนฤมล หริจันทนะวงศ์)
เอกสารชนิด Acrobat Rethinking The Future แปล – เรียบเรียงโดย ธันยาวัชร์ ไชยตระกูลชัย (สรุปโดย นางสาวนันทนา สุทธิธนากุล)
เอกสารชนิด Acrobat Competitive Strategy โดย Michael E. Porter (สรุปโดย นางสาวชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา)
เอกสารชนิด Acrobat First Things First โดย Stephen R. Covey, A. Roger Merrill และ Rebecca R. Merrill
เอกสารชนิด Acrobat Re-imagine (สรุปโดย นางนฤมล หริจันทนะวงศ์)
เอกสารชนิด Acrobat คำบรรยายพิเศษ เรื่อง "การจัดการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์" โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 15 พฤศจิกายน 2546 (PDF File)
เอกสารชนิด Acrobat คำบรรยายพิเศษ "มิติใหม่งบประมาณไทยก้าวไกลสู่ e-Budgeting" โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร (PDF File)
เอกสารชนิด Acrobat คำบรรยายพิเศษและคำกล่าวปิดการสัมมนา "มิติใหม่งบประมาณไทยก้าวไกลสู่ e-Budgeting" โดย รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (PDF File)
เอกสารชนิด Acrobat คำกล่าวสุนทรพจน์ นายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดการประชุม The 2002 OBCD / Asian Senior Budget Officials Meeting(PDF File)
เอกสารชนิด Acrobat รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) มอบนโยบายในการตรวจเยี่ยมสำนักงบประมาณ (PDF File)
เอกสารชนิด Acrobat บทความเรื่อง ความเป็นอิสระทางการเงินการคลังขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เอกสารชนิด Acrobat การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ไปพลางก่อน โดย นายศิริพงศ์ อทัญญูตา
เอกสารชนิด Acrobat สำนักงบประมาณกับความสำเร็จของระบบงบประมาณใหม่ (PDF File)
เอกสารชนิด Acrobat มิติใหม่ของการจัดทำงบประมาณปี 2547 (PDF File)
เอกสารชนิด Acrobat เทคนิควิธีการประเมินผลในต่างประเทศ (PDF File)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตตามแนวทางของสำนักงบประมาณ (วันที่ 2 ก.ค. 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น)
เอกสารชนิด Acrobat นโยบายรัฐบาลกับการจัดการงบประมาณปี 2551 โดย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
        (นางดวงสมร วรฤทธิ์)
เอกสารชนิด Acrobat การวางแผนและบริหารโครงการ โดย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
        (นายสมนึก พิมลเสถียร)
เอกสารชนิด Acrobat สรุปคำถาม - คำตอบจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
เอกสารชนิด Acrobat คำบรรยายพิเศษ เรื่อง "การจัดการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์" โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
เอกสารชนิด Acrobat การจัดการงบประมาณปี 2548 ตามกระบวนทัศน์ใหม่
เอกสารชนิด Acrobat แนวทางการจัดการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB)
เอกสารชนิด Acrobat การทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
เอกสารชนิด Acrobat แนวทางและวิธีการทบทวนงบประมาณตามกระบวนทัศน์ใหม่
เอกสารชนิด Acrobat ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด พ.ศ.2524
เอกสารชนิด Acrobat หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546
เอกสารชนิด Acrobat การจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2546 (ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2545)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การจัดการงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารเผยแพร่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
เอกสารชนิด Acrobat โครงการสัมมนาการจัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตตามแนวทางของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เอกสารชนิด Acrobat การพัฒนาต้นแบบและทดสอบระบบการจัดการและระบบ
เอกสารชนิด Acrobat ตัวอย่าง
เอกสารชนิด Acrobat คำถาม-คำตอบ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat การอบรม เรื่อง การใช้ระบบการจัดทำคำของบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการศึกษารูปแบบดัชนีชี้วัดที่สามารถเชื่อมโยงผลผลิต ผลลัพธ์ และยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล
เอกสารชนิด Acrobat หนังสือด่วนที่สุดสำนักงบประมาณที่ นร ๐๗๐๓/ว๓๓ ลว. ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔
เอกสารชนิด Acrobat แบบฟอร์มตอบรับ (ของจังหวัด)
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕"
เอกสารชนิด Acrobat แบบฟอร์มตอบรับ (ของส่วนราชการ)
เอกสารชนิด Acrobat 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ประจำปีงบประมาณ 2555
เอกสารชนิด Acrobat 2. ตารางการอบรม
เอกสารชนิด Acrobat 3. หนังสือเชิญอบรม
เอกสารชนิด Acrobat 4. หนังสือเชิญหน้า 2
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ สำนักงบประมาณ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 ของสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกร 4
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร 4 เพิ่มเติม
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกร 4
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat รายละเอียดภายในเล่ม
เอกสารชนิด Acrobat รายละเอียดการสั่งซื้อ และใบสั่งจองหนังสือ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารห้องประชุมสำนักงบประมาณ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่องสอบราคาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ e-Plan เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเชิงภูมิสารสนเทศของสำนักงบประมาณ (e-BGIS)
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและทาสีภายนอกอาคารสำนักงบประมาณ ด้วยวิธีการททางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ อุปกรณ์ Bandwidth Management พร้อมค่าติดตั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ต
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผู้เข้าเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๓ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๙ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารหมายเลข 2 เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารหมายเลข 3 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามาถ ทักษะ และสมรรถนะ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อนบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ และนักทรพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat ใบสมัคร
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ เรื่อง ราชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผู้เข้าเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๙ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผู้เข้าเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก (เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ และหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน ๑๙ รายการ)
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ และหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน ๑๙ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ผู้เข้าเสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก (ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา)
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร (อาคาร ๔ ชั้น ๔) [รับเอกสาร ๒๕/๖/๕๕ ถึง ๕/๗/๕๕]
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคบริเวณชั้นลานจอดรถใต้อาคาร ๔ และอาคาร ๕
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกระดาษชำระ เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายวัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกระดาษชำระ เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการเครื่องทำน้ำร้อนเย็น จำนวน ๑๒ เครื่อง
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก (สอบราคาจ้างติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียม)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก [สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ]
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด ๑ ระบบ รับเอกสารสอบราคา ๑๙ ก.ย. - ๑ ต.ค. ๕๕
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจัดซื้อตู้เย็นและโทรทัศน์สี
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดวัน เวลา และสถาที่สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผู้เข้าเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก(สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๒ เครื่อง)
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงบประมาณ และอาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ (ดูสถานที่ ๓๐ ต.ค. โทร. ๐๒-๒๗๓-๙๙๐๐)
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครืองปรับอากาศ
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายวัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รวม ๑๘ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat ร่างเอกสารประกวดราคา
เอกสารชนิด Acrobat ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า1ล้านบาท จำนนวน 2 รายการ
เอกสารชนิด Acrobat ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงบประมาณ และอาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
เอกสารชนิด Acrobat ร่างเอกสารประกวดราคา ทำความสะอาดวิจารณ์
เอกสารชนิด Acrobat ยกเลิกสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เอกสารชนิด Acrobat (ร่าง) ขอบเขตของงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายแบบไร้สาย (wireless LAN)
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก (สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ๒๒ เครื่อง)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจัดซื้อกระดาษชำระ เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ยกเลิกการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงบประมาณ และอาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการระบบเว็บไซต์อินทราเน็ต / เว็บไซต์สำนักงบประมาณ (ครั้งที่ 2)
เอกสารชนิด Acrobat ร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการระบบเว็บไซต์อินทราเน็ต / เว็บไซต์สำนักงบประมาณ (ครั้งที่ 2)
เอกสารชนิด Acrobat ร่าง เอกสารประกวดราคา
เอกสารชนิด Acrobat ร่าง TOR
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จัดซื้อกระดาษชำระ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกวดราคา
เอกสารชนิด Acrobat ร่างขอบเขตของงาน
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด ๖๐๐x๖๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat (ร่าง) ขอบเขตของงาน TOR
เอกสารชนิด Acrobat (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat (ร่าง) ขอบเขตของงาน
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินสถานะเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานทุนหมุนเวียน
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
เอกสารชนิด Acrobat หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
เอกสารชนิด Acrobat หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat หน่วยที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat หน่วยที่ 6 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและตั้งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ปรับปรุงองค์ประกอบชองศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสำนักงบประมาณ (คำสั่งสำนักงบประมาณ ที่ 36/2548 ลว. 28 ก.พ. 2548)
เอกสารชนิด Acrobat คำสั่งสำนักงบประมาณ ที่ 27/2550 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat คำสั่งสำนักงบประมาณที่ 6/2552 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat คำสั่งสำนักงบประมาณ เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 ธันวาคม 2543 เห็นชอบหลักการแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด
เอกสารชนิด Acrobat แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555)
เอกสารชนิด Acrobat แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553)
เอกสารชนิด Acrobat ฉบับที่ 1.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ฉบับที่ 2 เล่ม 1.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ฉบับที่ 2 เล่ม 2.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ฉบับที่ 2 เล่ม 3.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ฉบับที่ 2 เล่ม 4.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ฉบับที่ 2 เล่ม 5.pdf
เอกสารชนิด Acrobat กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระยะที่ 2.pdf
เอกสารชนิด Acrobat โครงการการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งทะเล.pdf
เอกสารชนิด Acrobat โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก.pdf
เอกสารชนิด Acrobat โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว.pdf
เอกสารชนิด Acrobat โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก.pdf
เอกสารชนิด Acrobat รายงานภาพรวมการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เอกสารชนิด Acrobat สรุปประเด็นถาม-ตอบ (เพิ่มใหม่)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยาย (นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยาย (รองนายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยาย (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยาย (ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายวรวิทย์ จำปีรัตน์)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยาย
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือระบบงานสำหรับ สรก.
เอกสารชนิด Acrobat มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 / แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ2558.pdf
เอกสารชนิด Acrobat การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ2558 / การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ2558.pdf
เอกสารชนิด Acrobat รวมจัดทำคำขอ 2558- ส่วนราชการ / รวมจัดทำคำขอ58- ส่วนราชการ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat คำถามคำตอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ จากสำนักประเมินผล / คำถามคำตอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat การติดตั้งระบบ / 05 manual-setting-report-bbEvMIS.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat ยุทธศาสตร์ประเทศ
เอกสารชนิด Acrobat แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้านการขนส่ง
เอกสารชนิด Acrobat แนวทางสาหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๔ ปี (๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารชนิด Acrobat รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางการบูรณาการงบประมาณ ปี 2557 และการจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๔๗ และกำหนดการประชุม
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อหน่วยงาน
เอกสารชนิด Acrobat Powerpoint ประกอบการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง "แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘" โดย นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ / เอกสารประกอบการสัมมนา-งบ-58.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือรหัสงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat ซ้อมความเข้าใจ-การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (นร.๐๗๐๔/ว๕๔)
เอกสารชนิด Acrobat การบันทึกเหตุผลการโอนงบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญแห้งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในช่วง ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
เอกสารชนิด Acrobat ฉบับที่ 1
เอกสารชนิด Acrobat ฉบับที่ 2 เล่ม 1
เอกสารชนิด Acrobat ฉบับที่ 2 เล่ม 2
เอกสารชนิด Acrobat ฉบับที่ 2 เล่ม 3
เอกสารชนิด Acrobat ฉบับที่ 2 เล่ม 4
เอกสารชนิด Acrobat ฉบับที่ 2 เล่ม 5
เอกสารชนิด Acrobat การเตรียมความพร้อมการใช้จ่ายงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๔๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๕๖
เอกสารชนิด Acrobat (ร่างเบื้องต้น) ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๘๔ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการบันทึกแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ประเทศ EvMIS (CS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบ-Powerpoint
เอกสารชนิด Acrobat ขั้นตอนการบันทึก CS
เอกสารชนิด Acrobat ถาม-ตอบ
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๐๔/ว๑ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง วิธีปฏิบัติในการหักงบประมาณรายจ่ายที่ได้ใช้จ่ายไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไปพลางก่อน ออกจากงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ฯ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารแนบ 1.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารแนบ 2.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารแนบ 3.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ว ๑๔ ลว. ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๓๔/ว ๒๐ ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านการงบประมาณสำหรับหน่วยงานภายนอก (ระดับชำนาญการพิเศษลงมา)
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อหน่วยงาน.pdf
เอกสารชนิด Acrobat รายละเอียดโครงการ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานทุนหมุนเวียน
เอกสารชนิด Acrobat นร ๐๗๓๑.๑/ว ๒๑
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ขอเขิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบการติดตามและประเมินผลตามร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ... (นร ๐๗๑๗.๑/ว ๘๙)
เอกสารชนิด Acrobat ผู้ประสานงาน สศช.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๑๖/๑๕๐๗๔ ลว. ๑๙ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓ ลว. ๘ ตุลาคม ๕๗ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๑ ฉบับ
เอกสารชนิด Acrobat ขั้นตอนการบันทึกแผนการจัดสรรงบประมาณไปจังหวัด/ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อทำสัญญาจะซื้อขายวัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการเครื่องฟอกอากาศแบบติดเพดานพร้อมติดตั้ง
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ เรื่องการซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ สอบราคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 10 เครื่อง
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ ซื้อระบบรักษาความปลอดภัย (กล้องวงจรปิด)
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมดาดฟ้าอาคาร 4 และ 5 และผนังด้านข้างอาคาร 4
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ ยกเลิกการสอบราคา
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ ซื้อระบบรักษาความปลอดภัย(กล้องวงจรปิด)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ต์ และปรับปรุงการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ และหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน ๕๓ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ รายการตู้เก็บเอกสาร ๔ ชั้น จำนวน ๑๙ ตู้
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง สอบราคาจัดหาครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการเครื่องฟอกอากาศ ชนิดติดฝ้าเพดาน จำนวน ๘ เครื่อง
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ผู้เข้าเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ร่าง TOR
เอกสารชนิด Acrobat ร่างฯเอกสารประกวดราคาฯ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat (ร่าง) เอกสารประกวดราคา
เอกสารชนิด Acrobat ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
เอกสารชนิด Acrobat ร่างฯ TOR
เอกสารชนิด Acrobat ร่างเอกสารประกวดราคาฯ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย แบบ Thin Client ๒๑ ชุด
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกวดราคา
เอกสารชนิด Acrobat ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกวดราคา
เอกสารชนิด Acrobat ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กำหนดยื่นซอง ๘ พ.ค. ๕๖, ซื้อเอกสารประกวดราคา ๒๔-๒๙ เม.ย. ๕๖) โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๙๐๐
เอกสารชนิด Acrobat ยกเลิก การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย แบบ Thin Client ๒๑ ชุด
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาฯ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รวม ๑๘ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat - (ร่าง) ขอบเขตของงาน
เอกสารชนิด Acrobat ร่าง TOR (ครั้งที่ ๓)
เอกสารชนิด Acrobat ร่างเอกสารประกวดราคา (ครั้งที่ ๓)
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงบประมาณ และอาคารห้องประชุมสำนักงบประมาณด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันภัยคุกคามและไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2552
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ สอบราคาจ้างปรับเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างระบบเครือข่าย
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการฯ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ ยกเลิกการสอบราคา ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2551
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบ Thin Client)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอการประกวดราคาฯ
เอกสารชนิด Acrobat ร่าง TOR
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก (ตามประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เปิดเผยราคากลาง
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รวม ๑๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ /๒๕๕๖การจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามประกาศสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ร่างฯ TOR
เอกสารชนิด Acrobat รายละเอียดการจ้าง
เอกสารชนิด Acrobat เปิดเผยราคากลาง
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat เปิดเผยราคากลาง
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๓ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat เปิดเผยราคากลาง
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา เรื่อง ผู้เข้าเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร์ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รวม ๑๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ผู้เข้าเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
เอกสารชนิด Acrobat ร่างเอกสารการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat TOR การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
เอกสารชนิด Acrobat ร่าง ฯ TOR
เอกสารชนิด Acrobat ร่าง ฯ เอกสารประกวดราคา
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจัดซื้อกระดาษชำระ เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
เอกสารชนิด Acrobat เปิดเผยราคากลาง
เอกสารชนิด Acrobat (ร่าง) เอกสารประกวดราคา / เอกสารประกวด_2.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ขอบเขตของงาน (TOR) / ร่างTOR_2.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ สอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว ๕๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง
เอกสารชนิด Acrobat เปิดเผยราคากลาง
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ สอบราคาจัดซื้อระบบ VPN (Virtual Private Network)
เอกสารชนิด Acrobat เปิดเผยราคากลาง / VPN.pdf
เอกสารชนิด Acrobat TOR_รถเช่า.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกวด_รถเช่า.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
เอกสารชนิด Acrobat ผู้เข้าเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจัดซื้อระบบ VPN (Virtual Private Network)
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รวม ๑๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาเช่ารถตู้ส่วนกลาง ๑๕ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat (ร่าง) TOR จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2
เอกสารชนิด Acrobat ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เอกสารชนิด Acrobat จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วยวิธีกรณีพิเศษ / จ้างรักษาความปลอดภัย.pdf
เอกสารชนิด Acrobat จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร โดยวิธีพิเศษ / จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat จ้างบำรุงรักษาแบบจำลองทางเศรษฐมิติ โดยวิธีพิเศษ / จ้างบำรุงรักษาแบบจำลองทางเศรษฐมิติ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat จ้างจัดทำระบบประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารงบประมาณในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ / จ้างจัดทำระบบประมวลผลข้อมูล.pdf
เอกสารชนิด Acrobat จัดทำระบบประมวลผลข้อมูลสรุปงบประมาณตามยุทธศาสตร์ประเทศ / จัดทำระบบประมวลผลข้อมูล.pdf
เอกสารชนิด Acrobat จ้างจัดทำระบบประมวลผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย / จ้างทำระบบประมวลผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนมาตรการ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน3รายการ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat จ้างจัดทำระบบประมวลผลข้อมูลงบประมาณการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต / จ้างจัดทำระบบประมวลผลข้อมูลงบประมาณการพัฒนาคน.pdf
เอกสารชนิด Acrobat จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบ VPN (Virtual Private Network) / จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบ VPN.pdf
เอกสารชนิด Acrobat จ้างบำรุงรักษษระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ / จ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์.pdf
เอกสารชนิด Acrobat จ้างจัดทำระบบข้อมูลสถานภาพนโยบายสำคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ / จ้างจัำทำระบบข้อมูลสถานภาพนโยบายสำคัญของรัฐบาล.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง เลื่อนวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา และวันเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถตู้ส่วนกลาง ๑๕ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat เอกสาร download
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ผู้ชนะการประกวดราคาเช่ารถตู้ส่วนกลาง ๑๕ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รวม ๔ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat ร่างเอกสารประกวดคอม4รายการ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 02 การจัดทำคำของบประมาณ-บทนำ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณ และการกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เอกสารชนิด Acrobat ที่ คสช(สลธ)/๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี
เอกสารชนิด Acrobat การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขั้นคณะกรรมาธิการฯ
เอกสารชนิด Acrobat คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เอกสารชนิด Acrobat 01 คู่มือการใช้ e-budการจัดทำงบประมาณ ปี59.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 02 การจัดทำคำของบประมาณ-บทนำ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๑๖/ว ๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก / 571006_001.PDF
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารแนวทาง
เอกสารชนิด Acrobat แนวทางการจัดทำ คชจ.ผลผลิต สงป.
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๐๓/ว ๕๐ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การศึกษาดูงานภายในประเทศโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๒
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๒วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๒วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙
เอกสารชนิด Acrobat โครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๒วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่หก กรุงเทพมหานคร
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง โครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๒
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๒ เพิ่มเติม จำนวน ๙ ราย
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๒
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการพิธิเปิดและปฐมนิเทศ และแบบตอบรับการเข้าร่วม โครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๒ / กำหนดการ-และแบบตอบรับ-นงส-รุ่น2.pdf
เอกสารชนิด Acrobat รายละเอียด โครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.)
เอกสารชนิด Acrobat สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ชี้แจงหลักสูตร นงส.)
เอกสารชนิด Acrobat สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบฟอร์มประวัติผู้เข้ารับการศึกษาอบรมและคำรับรองฯ รุ่น 2).pdf
เอกสารชนิด Acrobat สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบฟอร์มประวัติผู้เข้ารับการศึกษาอบรมและคำรับรองฯ รุ่น 3).pdf
เอกสารชนิด Acrobat หนังสือเชิญส่วนราชการ ว ๑๔ (๑๔ หน่วยงาน).pdf
เอกสารชนิด Acrobat หนังสือเชิญส่วนราชการ ว ๑๔ (๔ หน่วยงาน).pdf
เอกสารชนิด Acrobat หนังสือเชิญกระทรวงมหาดไทย.pdf
เอกสารชนิด Acrobat หนังสือเชิญกระทรวงศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา.pdf
เอกสารชนิด Acrobat หนังสือเชิญส่วนราชการไม่สังกัด รัฐวิสาหกิจ กองทุน องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่น.pdf
เอกสารชนิด Acrobat โครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.)
เอกสารชนิด Acrobat 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ชี้แจงหลักสูตร นงส.).pdf
เอกสารชนิด Acrobat 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบฟอร์มประวัติผู้เข้ารับการศึกษาอบรมและคำรับรองฯ รุ่น 2).pdf
เอกสารชนิด Acrobat 4 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบฟอร์มประวัติผู้เข้ารับการศึกษาอบรมและคำรับรองฯ รุ่น 3).pdf
เอกสารชนิด Acrobat 5 หนังสือเชิญส่วนราชการ ว ๑๔ (๑๔ หน่วยงาน).pdf
เอกสารชนิด Acrobat 6 หนังสือเชิญส่วนราชการ ว ๑๔ (๔ หน่วยงาน).pdf
เอกสารชนิด Acrobat 7 หนังสือเชิญกระทรวงมหาดไทย.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 8 หนังสือเชิญกระทรวงศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 9 หนังสือเชิญส่วนราชการไม่สังกัด รัฐวิสาหกิจ กองทุน องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่น.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๓๔/ว ๓๙ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๒
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อ (นงส.) รุ่นที่ 2.pdf
เอกสารชนิด Acrobat แบบตอบรับ (นงส.)รุ่นที่ 2.pdf
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาอบรม (นงส.) รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3
เอกสารชนิด Acrobat ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เอกสารชนิด Acrobat การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขั้นคณะกรรมาธิการฯ
เอกสารชนิด Acrobat คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
เอกสารชนิด Acrobat 01 คู่มือการใช้ e-budgeting-สรุป e-Bud.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 01 คู่มือการใช้ e-budgeting-สรุป พิกัด.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยาย "แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" โดยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๑๙.๒/ว ๕๔ ลว. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (OUC) เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)
เอกสารชนิด Acrobat คู่มือการจัดต้นทุนหน่วยปฏิบัติ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat นร ๐๗๐๒/ว ๕๘
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการอบรมปฏิบัติการ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยาย / พิกัด & EvMIS60.pdf
เอกสารชนิด Acrobat Manual EBG V2.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๒๔ เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบดำเนินงาน ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ตามมาตรการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรแลองค์กร
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยาย(PPT)
เอกสารชนิด Acrobat สรุปประเด็นมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๓๔/ว ๒๒ ลว. ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านการงบประมาณสำหรับหน่วยงานภายนอก เรื่องความรู้พื้นฐานด้านการงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมอบรมฯ
เอกสารชนิด Acrobat รายละเอียดโครงการ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อประกาศลงเว็บ อบรม 21-23 ธ.ค. 59
เอกสารชนิด Acrobat [เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ 23 ธค 59] "ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณ" โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารชนิด Acrobat [เอกสารประกอบการบรรยาย 23 ธ.ค.59]การติดตามและประเมินผลฯ โดย กองประเมิน 1 สำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat [เอกสารประกอบการบรรยาย]กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ โดย กองกฎหมายและระเบียบ สานักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat [เอกสารประกอบการบรรยาย] เรื่อง การจัดทำงบประมาณ โดย กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5
เอกสารชนิด Acrobat [เอกสารประกอบการบรรยาย] เรื่อง งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
เอกสารชนิด Acrobat [เอกสารประกอบการบรรยาย] เรื่อง ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
เอกสารชนิด Acrobat [เอกสารประกอบการบรรยาย] เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารชนิด Acrobat โครงการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อหน่วยงานภายนอก.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ว28.pdf
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ว26.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยาย (PPT)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารชนิด Acrobat สรุปประเด็นมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)
เอกสารชนิด Acrobat ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ผอ.สำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ที่ปรึกษาดวงตา ตันโช
เอกสารชนิด Acrobat [เอกสารประกอบการประชุม] การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารชนิด Acrobat Powerpoint แนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat Powerpoint ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat Powerpoint ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat Powerpoint ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง.pdf
เอกสารชนิด Acrobat Powerpoint ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก.pdf
เอกสารชนิด Acrobat Powerpoint ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้.pdf
เอกสารชนิด Acrobat Powerpoint ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ภาค ปี 62
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
เอกสารชนิด Acrobat บทบรรยายวีดิทัศน์พระราชทานเรื่อง สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๐๗/ว ๒๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๑
เอกสารชนิด Acrobat ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๓/ว ๖๐ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงานภายในประเทศและปัจฉิมนิเทศโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๑
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๓/ว ๔๔ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๑
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารแนบ (รายชื่อ)
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๑ (ครั้งที่ ๙) วันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๑ (ครั้งที่ ๘) วันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๑ (ครั้งที่ ๗) วันเสาร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แนวโน้มเศรษฐกิจไทย พ.ศ.2558.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยาย-เรื่อง การทบทวนและการวางแผนงบประมาณ [ท่านรองฯดุสิต].pdf
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๕
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการศึกษาอบรม โครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๔ [ปรับปรุง-กำหนดการ]
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการเรียน ครั้งที่ 4 วันที่ 24 ม.ค. 58-เรื่อง การบริหารจัดการเงินกู้
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารการเรียน ครั้งที่ 4 วันที่ 24 ม.ค. 58 เรื่อง การบริหารการคลังภาครัฐ
เอกสารชนิด Acrobat 01 รายชื่อ นงส. 84 คน [ปรับปรุง]
เอกสารชนิด Acrobat 02 แบ่งกลุ่มทำรายงาน นงส. 6 กลุ่ม.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการอบรม ครั้งที่ ๓
เอกสารชนิด Acrobat 03 กำหนดการเรียน 17 ม.ค.58.pdf
เอกสารชนิด Acrobat กำหนดการศึกษาอบรม โครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เอกสารชนิด Acrobat Download แนวทางการจัดทำรายงานกลุ่ม / 02 แนวทางการจัดทำรายงานกลุ่ม_รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.pdf
เอกสารชนิด Acrobat Download เอกสารครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๕๗ "ระบบงบประมาณของประเทศไทย" โดย นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat Download แนวทางการจัดทำรายงานกลุ่ม / 02 แนวทางการจัดทำรายงานกลุ่ม_รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.pdf
เอกสารชนิด Acrobat Download รายชื่อกลุ่มทำรายงาน ๖ กลุ่ม / 03 แบ่งกลุ่มทำรายงาน นงส. 6 กลุ่ม.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๐๓/ว ๑๖ ลว. ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.)
เอกสารชนิด Acrobat 02 ชี้แจงหลักสูตร / 02 ชี้แจงหลักสูตร.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 03 ใบสมัคร นงส. / 03 ใบสมัคร นงส..pdf
เอกสารชนิด Acrobat ที่ นร ๐๗๐๓/ว ๒๓ ลว. ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๗ เรื่อง โครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (หนังสือพิจารณาอนุมัติและแจ้งให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเข้ารับการศึกษาอบรม)
เอกสารชนิด Acrobat Download ประกาศรายชื่อผู้ศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ ๑ เพิ่มเติม จำนวน ๑๑ คน
เอกสารชนิด Acrobat Download ประกาศรายชื่อผู้ศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ ๑ จำนวน ๗๔ คน
เอกสารชนิด Acrobat Download กำหนดการพิธีเปิดและปฐมนิเทศ วันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ [update ๑๘ ธ.ค. ๕๗]
เอกสารชนิด Acrobat Download กำหนดการศึกษาอบรม วันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๑ จำนวน ๗ หน้า / สิ่งที่ส่งมาด้วย-รายชื่อผู้รับการอบรม 84 คน.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 1. ที่ นร ๐๗๐๓/ว ๑๖ ลว. ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.)
เอกสารชนิด Acrobat 2. ชี้แจงหลักสูตร / โครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.)
เอกสารชนิด Acrobat 3. แบบฟอร์มประวัติผู้เข้ารับการอบรม (PDF)
เอกสารชนิด Acrobat ขอเชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เข็มที่ระลึก โครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รางวัลจำนวน 50,000 บาท
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการเก้าอี้ชนาดต่างๆ จำนวน ๔ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ / TOR-จัดหาครุภัณฑ์ฯ-3-รายการ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / ร่างเอกสารประกวดราคา-จัดหาครุภัณฑ์ฯ-3-รายการ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาทฯ จำนวน ๔ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat 570428 TOR_ต่ำกว่าล้าน 4รายการ-ประชาพิจารณ์.pdf
เอกสารชนิด Acrobat 570428 ร่างเอกสารประกวดราคา คอมฯ 4 รายการ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานรายการเก้าอี้ 4 รายการ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาครุภัณฑ์คอม 3 รายการ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ครุภัณฑ์4รายการ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ผู้เข้าเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รายการ กัดสาดอาคาร ๔
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
เอกสารชนิด Acrobat ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รวม ๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รายการกันสาดอาคาร ๔
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการเก้าอี้ชนิดต่าง ๆ ๔ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รายการ ปรับปรุงพื้นกระเบื้องยางสำนักงานและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รายการ กันสาดอาคาร ๔
เอกสารชนิด Acrobat ร่าง12รายการปี57.pdf
เอกสารชนิด Acrobat TOR12รายการปี57.pdf
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจัดซื้อระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
เอกสารชนิด Acrobat ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการเก้าอี้ชนิดต่าง ๆ จำนวน ๔ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
เอกสารชนิด Acrobat จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดประชุมแบบดิจิตอลและระบบเสียง พร้อมเดินสายสัญญาณติดตั้ง ๑ ชุด
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รายการปรับปรุงพื้นกระเบื้องยางสำนักงานและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เอกสารชนิด Acrobat ร่าง TOR / TOR12รายการปี57_ครั้งที่2.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ร่างเอกสารประกวดราคา
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
เอกสารชนิด Acrobat ร่าง TOR / ร่าง TOR.pdf
เอกสารชนิด Acrobat รายละเอียด / ข้อกำหนด.pdf
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รายการ ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร ๕ ชั้น ๖
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาซื้อครุภัณคอมพิวเตอร์ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รวม ๑๒ รายการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๓ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๕ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกวดราคา / เอกสารประกวดราคา.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ผู้เข้าเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
เอกสารชนิด Acrobat ขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็นต้องใช้ราชการ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat ร่างฯ TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกวดราคา
เอกสารชนิด Acrobat ขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็นต้องใช้ราชการ รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๓๓ เครื่อง
เอกสารชนิด Acrobat (ร่าง)เอกสารประกวดราคา
เอกสารชนิด Acrobat TOR / TOR.pdf
เอกสารชนิด Acrobat A-ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
เอกสารชนิด Acrobat TOR_ต่ำกว่าล้าน58-A-update.pdf
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจัดซื้อกระดาษชำระ เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาซื้อเครื่องไสสันแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat (ร่าง) ขอบเขตของงาน จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management)
เอกสารชนิด Acrobat (ร่าง) เอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management)
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
เอกสารชนิด Acrobat ร่างเอกสารประกวดราคาปรับปรุง 2
เอกสารชนิด Acrobat TOR_ปรับปรุง
เอกสารชนิด Acrobat (ร่าง) TOR
เอกสารชนิด Acrobat (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ร่างขอบเขตของงาน (TOR) / TOR edit 16.10.14ครุภัณฑ์ 2.2 ล้านบาท ปี 2558.pdf
เอกสารชนิด Acrobat (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / เอกสารประกวดราคา-ครุภัณฑ์2.2 ล้านบาท ปี 2558 เพิ่มหมายเหตุ ลง BB.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตัดกระดาษ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat torการจัดซื้อเครื่องตัดกระดาษ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องไสสันแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์จัดเก็บสำรองข้อมูลบนระบบเครือข่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / 0001.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รวม ๒ รายการ (รวม ๓๒๖ หน่วย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาซื้อเครื่องไสสันแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการติดตามประเมินผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตัดกระดาษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๖/๒๕๕๗
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาจัดซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade พร้อมซอฟต์แวร์จัดการเครื่องแม่ข่าย Blade แบบ Virtualization และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก ๒ ระบบ ด้วยงิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหะและขนส่ง รายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๙/๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์จัดเก็บสำรองข้อมูลบนระบบเครือข่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รวม ๒ รายการ (รวม ๓๒๖ หน่วย) ด้วยวิ๊ทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องไสสันแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศด้านการติดตามประเมินผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat (ร่าง) เอกสารประกวดราคา .pdf
เอกสารชนิด Acrobat (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR).pdf
เอกสารชนิด Acrobat ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตัดกระดาษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาจ้างจัดทำสำเนาเอกสาร (Scan) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat TOR ต่ำกว่า 1 ล้าน 7 รายการ 161257.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ร่างเอกสารประกวดราคา-งานซื้อ 7 รายการ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat TOR ต่ำกว่า 1 ล้าน 5 รายการ 161257.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ร่างเอกสารประกวดราคา-งานซื้อ 5 รายการ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat (ร่าง) TOR จัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ๕ รายการ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ภัณฑ์ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ๕ รายการ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๒/๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการ พรมห้องประชุม ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ พร้อมติดตั้ง
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๓ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีพิเศษ
เอกสารชนิด Acrobat การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเข้าเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ
เอกสารชนิด Acrobat เชิญชวนผู้สนใจเข้าเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ โดยวิธีพิเศษ
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศ การเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ
เอกสารชนิด Acrobat ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat ยกเลิกการประกวดราคาจ้างจัดทำสำเนาเอกสาร(scan) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat การเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีพิเศษ
เอกสารชนิด Acrobat ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการ พรมห้องประชุม ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ พร้อมติดตั้ง
เอกสารชนิด Acrobat ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade พร้อมซอฟต์แวร์จัดการเครื่องแม่ข่าย Blade แบบ Virtualization และอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก ๒ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาจ้างจัดทำสำเนาเอกสาร (Scan) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat TOR
เอกสารชนิด Acrobat ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างpdf
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกวดราคา.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ TOR การก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงบประมาณ
เอกสารชนิด Acrobat Torก่อสร้างอาคารแห่งใหม่.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงบประมาณ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๘
เอกสารชนิด Acrobat การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงบประมาณ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
เอกสารชนิด Acrobat ขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็นต้องใช้ราชการ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๑ คัน
เอกสารชนิด Acrobat ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงบประมาณ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารชนิด Acrobat (ร่าง) ขอบเขตของงาน TOR
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จำนวน ๒๐ เครื่อง
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat ผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกวดราคา / เอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์คอมต่ำกว่าล้าน12รายการ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ผู้ชนะการประกวดราคาจ้าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารชนิด Acrobat ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รวม ๖ รายการ (รวม ๑๗๔ หน่วย) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมต่ำกว่า1ล้าน6รายการ.pdf
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
เอกสารชนิด Acrobat (ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดทำสำเนาเอกสาร (scan) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (๘๒.๑๒.๑๗.๐๑) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารชนิด Acrobat (ร่าง) TOR
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ๒ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat ผู้เข้าเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 123 ตลับ/กล่อง โดยวิธีตกลงราคา
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รวม ๖ รายการ (๑๗๔ หน่วย) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat ยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat สอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
เอกสารชนิด Acrobat เอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่7-2559.pdf
เอกสารชนิด Acrobat ประกวดราคาจ้างจัดทำสำเนาเอกสาร(Scan) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(๘๒.๑๒.๑๗.๐๑) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารชนิด Acrobat ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ซื้อหมึกพิมพ์ ๘ รายการ (๒๒๑ ตลับ/กล่อง) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
เอกสารชนิด Acrobat ผู้เข้าเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีสอบราคา
เอกสารชนิด Acrobat ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ๘ รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างจัดทำสำเนาเอกสาร (Scan) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
เอกสารชนิด Acrobat เรื่อง ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาด โดยวิธีประกวดรา