ค่าใช้จ่ายงบประาณการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จำแนกตามกิจกรรมสำคัญ

เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ สามารถ download ได้จากเว็บอินทราเน็ต สำนักงบประมาณ (http://bbintranet)