การจัดทำแผนการจัดการความรู้ < กลับ 
คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ของสำนักงาน ก.พ.ร.
กดเพื่อขยายภาพ
คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้
คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ - ของสำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
คลิกลิงค์ได้ที่นี่  http://www.opdc.go.th/oldweb/thai/frame_kpi_49/handbook_2549.doc

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารชนิด MS Word คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้

ค้นหา     
รายการหลัก