ค้นหา     
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำนักงบประมาณ
  การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ...

  การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำนักงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ...

  การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์...

  การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม สิริ ปกาสิต สำนักงบประมาณ...

  การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงบประมาณ...

อ่านทั้งหมด 

 กิจกรรม
  สำนักงบประมาณได้่จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ (Knowledge Mangement : KM)
ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงบประมาณ...

  สำนักงบประมาณจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และพัฒนาการเรียนรู้
ในวันจันทร์ที่ ๒๑ และวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ...

  สำนักงบประมาณได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา "เวทีปัญญา สัมมนาวาที" ครั้งที่ 21 เรื่อง ก้าวต่อไปของการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 น. - 14.00 น. ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร...

  สำนักงบประมาณจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM)
ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ...

  8 ขั้นตอน การนำ KM สู่การปฎิบัติ Steps KM-Implementation
ไม่ว่าจะทำการศึกษาวิธีการนำการจัดการองค์ความรู้ หรือ Knowledge Management, KM มาประยุกต์ใช้ในงานองค์กร จากหนังสือหรือจากอินเทอร์เน็ต ...

อ่านทั้งหมด 

  ตัวชี้วัด ก.พ.ร. หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
  สำนักงบประมาณเข้าประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA)
สำนักงบประมาณมีการดำเนินการจัดทำองค์ความรู้มาโดยตลอด...

  การจัดการความรู้เป็นตัวชี้วัดในหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
สำนักงบประมาณดำเนินการตามแนวทางการจัดการความรู้...

อ่านทั้งหมด 

  การจัดทำแผนการจัดการความรู้
  ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการจัดการความรู้

  Template แบบฟอร์ม 1 และแบบฟอร์ม 2 ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้
แบบฟอร์ม 1 และแบบฟอร์ม 2 ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ เป็นตัวอย่างจากสำนักงาน ก.พ.ร....

  ตัวอย่างการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานราชการต่างๆ

  คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ของสำนักงาน ก.พ.ร.
คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ - ของสำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ...

อ่านทั้งหมด 

  ข่าวสาร
  ขณะนี้สำนักงบประมาณอยู่ระหว่างการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ใหม่ของ KM เตรียมพบกับหน้าเว็บไซต์ใหม่ได้ในเร็วๆ นี้

  สำนักงบประมาณอยู่ระหว่างการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๕๘
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙...

  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงบประมาณได้จัดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ...

  ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ
จากวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็น ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ นร ๐๗๐๓/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖...

  ขอเลื่อนวันประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ขอเลื่อนวันประชุมจากวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ออกไปก่อน...

อ่านทั้งหมด 

  ทำความรู้จัก KM
  แบบสอบถามความคิดเห็น

  การจัดการความรู้
ความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาเกิดขึ้นจากการสั่งสมความรอบรู้ และนำความรู้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ความรู้จึงเป็นหัวใจที่สำคัญของการพัฒนา ...

  การจัดการความรู้ในหน่วยราชการ
โดย วิจารณ์ พานิช สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.)...

  เริ่มต้นกับการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน...

  ทศานุภาพของการจัดการความรู้
การจัดการความรู้มี “อานุภาพทั้งสิบ” หรือ “พลังทั้งสิบ” ที่คนทั่วไปไม่ตระหนัก และไม่มีทักษะในการใช้พลังเหล่านี้...

อ่านทั้งหมด 

รายการหลัก

  Web Links