วิทยากรของสำนักงบประมาณ ปี 2559 - 2560

ผลงานทางวิชาการ นงก.

ผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลของสำนักงบประมาณ

เอกสารประกอบการบรรยาย

วิทยากรสำนักงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสารและกิจกรรม  >  กิจกรรม   >  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ (KM) ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ  
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ (KM) ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ
เริ่ม
19ก.พ. 59
00:00
ผู้เข้าชม : 741

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ (KM) ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ

ส่วนบริหารจัดการความรู้ด้านการงบประมาณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ ได้สำรวจความต้องการหลักสูตรการฝึกอบรมฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมฯ และเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ภายใต้หัวข้อวิชาที่ 1 การวิเคราะห์งบการเงินและสถานภาพทางการเงินขององค์กร เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ด้านใน อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ

ในการฝึกอบรมฯ สำนักงบประมาณได้รับความอนุเคราะห์จากกรมบัญชีกลางมอบหมายให้วิทยากร 2 ท่านมาบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ

เวลา 09.00 น.- 10.30 น. เรื่อง การวิเคราะห์งบการเงินและสถานภาพทางการเงินขององค์กร โดย นางสาวอุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล นักบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง

เวลา 10.30 น. - 12.00 น. บรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์งบการเงินของกองทุนหมุนเวียน และ เงินทุนหมุนเวียน โดย นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28 ก.ย. 2560 | 20:54 น.