ผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลของสำนักงบประมาณ

ข่าวสารและกิจกรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ศูนย์ความรู้   >  องค์ความรู้จากการฝึกอบรม   >  โครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๗