ส่วนราชการหรือประชาชน สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ระบบถาม-ตอบ สำนักงบประมาณ

ข่าวสารสำนักงบประมาณ

ระบบ e-Budgeting

เข้าสู่ระบบ
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลาง
อ่านทั้งหมด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด
ข้อมูลผลงานสำคุญของหน่วยงานระดับกระทรวง หลักสูตร นงส. วารสารการงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ราคามาตรฐาน หลักเกณฑ์ ราคางานต่อหน่วย รายการอนุมัติเงินค่า K

สมัครสอบออนไลน์

เข้าสู่ระบบ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • Bn_GovChannel
 • e-Catalog เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ
 • เว็บไซต์ รัฐบาลไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • ก.พ.ร.
 • The World Bank
 • ศอ.บต.
 • website ASEAN
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง