ข่าวสารสำนักงบประมาณ

ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ขอรับเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ขอให้นำ หนังสือของหน่วยงานถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเพื่อขอรับเอกสารงบประมาณ มาด้วย
ราคามาตรฐาน / หลักเกณฑ์ / คู่มือ


บัญชีนวัตกรรม

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงบประมาณ (www.bb.go.th)

เข้าสู่ระบบ

สมัครสอบออนไลน์

เข้าสู่ระบบ