ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานอื่นได้บันทึกแผนการจัดสรรงบประมาณไปจังหวัด/ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรม รายการ อ่านต่อ >>
Mon, Oct 20, 2014
อ่านทั้งหมด
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อ่านต่อ >>
Mon, Oct 13, 2014
อ่านทั้งหมด

bb198x60_News bb198x60_KM bb198x60_IDC bb198x60_sahakornR
bb198x60_vpn bb198x60_BBMail bb198x60_BBethic mailgoth_icon
  • banner_catalog
  • Banner_thaigov
  • Banner_MOF
  • Banner_opdc
  • Banner_worldbank
  • BannerSBPAC
  • Banner_aec
  • Banner_nesdb
  • Banner_cgd
  • Banner_weblink