ข่าวสารสำนักงบประมาณ
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลาง
อ่านทั้งหมด

เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารรายจ่ายลงทุนที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด ปฏิทินงบประมาณ ข้อมูลผลงานสำคุญของหน่วยงานระดับกระทรวง หลักสูตร นงส. วารสารการงบประมาณ
บัญชีนวัตกรรมไทย ราคามาตรฐาน หลักเกณฑ์ ราคางานต่อหน่วย รายการอนุมัติเงินค่า K คู่มือทั่วไป คู่มือระบบ e-Budgeting วีดิทัศน์ประกอบการบรรยายต่าง ๆ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • Bn_GovChannel
 • e-Catalog เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ
 • เว็บไซต์ รัฐบาลไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • ก.พ.ร.
 • The World Bank
 • ศอ.บต.
 • website ASEAN
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง