(แก้ไข เมื่อ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗) อ่านต่อ >>
Thu, Aug 21, 2014
และคู่มือ ระบบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ อ่านต่อ >>
Tue, Aug 19, 2014
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดขั้นตอนการนำเสนอร่าง พ.ร.บ. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒. แนวทางการเตรียมความพร้อม เรื่อง อ่านต่อ >>
Mon, Aug 04, 2014
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๘๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ อ่านต่อ >>
Wed, Sep 25, 2013
อ่านทั้งหมด

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
bb198x60_News bb198x60_KM bb198x60_IDC bb198x60_sahakornR
bb198x60_vpn bb198x60_BBMail bb198x60_BBethic mailgoth_icon
  • banner_catalog
  • Banner_thaigov
  • Banner_MOF
  • Banner_opdc
  • Banner_worldbank
  • BannerSBPAC
  • Banner_aec
  • Banner_nesdb
  • Banner_cgd
  • Banner_weblink