การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินและระบบการบริหารจัดการงบประมาณอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภายในใหม่ สำนักงบประมาณตระหนักดีถึงการพัฒนาสำนักงบประมาณอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่มีพลวัตร เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์

“สำนักงบประมาณเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ทันสมัย และเชื่อถือ”
สำนักงบประมาณในฐานะหน่วยงานกลางระดับชาติที่เป็นกลไกหลักของรัฐบาลในการจัดการงบประมาณของชาติเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามทิศทางนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงจากระดับประเทศสู่ระดับปฏิบัติในระดับหน่วยงาน จึงได้กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารของสำนักงบประมาณบนพื้นฐานของการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วยนโยบาย ๕ ด้านหลักและแนวปฏิบัติ ดังนี้

๑. นโยบายด้านผลสัมฤทธิการจัดการงบประมาณตามนโยบายรัฐบาล

 • จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและวินัยทางการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยคำนึงถึงผลลัพธ์และผลกระทบต่อประเทศ
 • ติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
แนวปฏิบัติ
  • วิเคราะห์สถานการณ์ ภาระงบประมาณ และแนวโน้มงบประมาณแผ่นดิน ตลอดจนจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ กำหนดนโยบายงบประมาณและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามทิศทางนโยบายรัฐบาล
  • วิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณที่ตอบสนองต่อทิศทางนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย/เรื่องสาคัญของรัฐบาล ตลอดจนจัดทำข้อคิดเห็นในการจัดลำดับความสาคัญและความเร่งด่วน ตามระดับความพร้อม
  • พัฒนาระบบติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐบาล เช่น Policy implementation Profile โดยเน้นนโยบาย/เรื่องสาคัญของรัฐบาล เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับประกอบการตัดสินใจแก่รัฐบาล
  • ติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินนโยบาย/เรื่องสำคัญของรัฐบาล ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลในการให้คำแนะนำเชิงยุทธศาสตร์แก่ส่วนราชการและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง

๒. นโยบายด้านการสนับสนุนกลไกนิติบัญญัติ

 • สนับสนุนกลไกนิติบัญญัติให้สามารถพิจารณางบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๘ การเงิน การคลัง และงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
แนวปฏิบัติ
  • สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกี่ยวกับระบบและวิธีการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานยุทธศาสตร์ในภาพรวม ให้กับฝ่ายนิติบัญญัติ
  • สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างประราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางการกำหนดแนวทางและเกณฑ์การปรับลดงบประมาณที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
  • รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณสาตัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการพิจารณางบประมาณของฝ่ายนิติบัญญัติ
  • สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือฝ่ายนิติบัญญัติในการติดตามการบริหารงบประมาณตามที่ได้รับการประสาน

๓. นโยบายด้านการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ส่วนราชการและหน่วยงาน

 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้กระทรวงและหน่วยงานมีบทบาทในการตัดสินใจวางแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณตามนโยบายรัฐบาล
 • ปฏิบัติงานเชิงรุก โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการและประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานในการจัดการงบประมาณตลอดวงจรงบประมาณ
แนวปฏิบัติ
  • ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ส่วนราชการทั้งผู้บริหารและบุคลากรในระดับปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการงบประมาณตลอดวงจรงบประมาณ บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะเครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น หลักการ 3R (Review Redeploy and Replace) หลักเกณฑ์ในการบูรณาการ หรือคู่มือการจัดทำและวิเคราะห์ความต้อการงบลงทุนเบื้องต้น เป็นต้น
  • เน้นการบูรณาการและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียหลัก (ส่วนราชการและหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค/จังหวัด) โดยให้ปรึกษาและร่วมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันทั้งในบริหารงบประมาณของส่วนราชการและหน่วยงานตามนโยบายรัฐบาล
  • ปฏิบัติงานเชิงรุกในทุกระดับ โดยการให้คำแนะนำ และร่วมคิด กับส่วนราชการและหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ การวางแผน การบริหาร รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
  • วิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะด้านการจัดการงบประมาณ ที่เหมาะสมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการและหน่วยงาน ตลอดจนติดตั้งกลไกและวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และดำเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง

๔. นโยบายด้านองค์การ

 • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณให้เข้าสู่ “ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง” เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
 • ยกระดับสำนักงบประมาณเข้าสู่งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) เต็มรูปแบบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวางแผน วิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
แนวปฏิบัติ
   • พัฒนาระบบ รูปแบบ และเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งที่เป็นการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ และที่เป็นการปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   • พัฒนา/กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่สาคัญในการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ เช่น หลักการ 3R (Review Redeploy and Replace) หลักเกณฑ์ในการบูรณาการ หรือหลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุนเบื้องต้น เป็นต้น
   • พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ควบคู่กับพัฒนาระบบการคาดการณ์สถานการณ์สำคัญตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้สามารถเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตลอดจนสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบและทันถ่วงที
   • พัฒนาระบบการทำงานทั้ง Front Office และ Back Office ให้เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น
   • พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการประยุกต์ใช้งาน โดยจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สามารถร่วมใช้ประโยชน์ได้อย่างตรงต่อความต้องการ
   • พัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสารสนเทศภายในองค์กรให้มีความพร้อม และเอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงบประมาณ

๕.นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล

    • ยกระดับขีดความสามารถบุคลากรสำนักงบประมาณ ให้มีทัศนคติ ความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการจัดการงบประมาณแผ่นดิน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
    • ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสำนักงบประมาณสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความโปร่งใส และต้องตรวจสอบได้ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
แนวปฏิบัติ
    • ผลักดันการทำงานเป็นทีมและการทำงาน Cross Function ควบคู่กับการเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของหลักการ ระบบวิธีการ และความชำนาญอื่น ๆ (Capacity Building)
    • จัดให้มีระบบ Coaching และ Consulting เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันภายในสำนักงบประมาณ (จากผู้บริหารระดับสูง สู่ระดับกลาง และสู่ระดับปฏิบัติการ) ซึ่งจะเป็นการสร้างฐานการทำงานด้วยความรู้ของสำนักงบประมาณให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
    • จัดอบรมเชิงสัมมนาและเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรสำนักงบประมาณ เพื่อยกระดับความชำนาญในการจัดการงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ฯ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับบุคลากรสานักงบประมาณ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
    • ระดมผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ทั้งจากภายในและภายนอกสำนักงบประมาณ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และให้ข้อคิดเห็นแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์และมาตรฐานต่าง ๆ ในการจัดการงบประมาณแผ่นดินตลอดวงจรงบประมาณ
    • จัดหาและติดตั้งระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับองค์ความรู้ในการบริหารโครงการทั้งจากภายในและภายนอกสำนักงบประมาณ โดยติดตั้งผ่านระบบเครือข่ายอิเลคทรอนิกส์ที่ทันสมัยภายในองค์กร
    • สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแนวทาง “จริยธรรมข้าราชการสำนักงบประมาณ”