นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเตรียมการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ชมวีดีทัศน์

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ชมวีดีทัศน์

วีดีทัศน์การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนแม่บท ระยะ ๒๐ ปี และการรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน (๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙)

ชมวีดีทัศน์

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐

ชมวีดีทัศน์

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ชมวีดีทัศน์

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกเป็น ๕ กลุ่ม

ชมวีดีทัศน์