นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเตรียมการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชมวีดิทัศน์

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ชมวีดิทัศน์

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเตรียมการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ชมวีดิทัศน์

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ชมวีดิทัศน์

วีดีทัศน์การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนแม่บท ระยะ ๒๐ ปี และการรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน (๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙)

ชมวีดิทัศน์

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐

ชมวีดิทัศน์

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ชมวีดิทัศน์

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกเป็น ๕ กลุ่ม

ชมวีดิทัศน์