กฎหมายและระเบียบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
การรับฟังความคิดเห็น