คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ฯ
การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขั้นกรรมาธิการ