ตอนที่ ๑ น้ำคือชีวิตแผ่นดิน

ตอนที่ ๒ พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ

ตอนที่ ๓ พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง

ตอนที่ ๔ เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต