สำนักงบประมาณ อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบถาม-ตอบ สำนักงบประมาณขึ้นใหม่ เพื่อปรับปรุงการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์
จึงขอปิดระบบถาม-ตอบ สำนักงบประมาณชั่วคราว
และจะเปิดให้บริการระบบอีกครั้งพร้อมเว็บไซต์สำนักงบประมาณใหม่ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑