ระบบถาม-ตอบ สำนักงบประมาณจะเปิดให้บริการระบบอีกครั้ง พร้อมเว็บไซต์สำนักงบประมาณที่พัฒนาขึ้นใหม่ในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการปรับปรุงการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์
จึงขอปิดระบบถาม-ตอบ สำนักงบประมาณเป็นการชั่วคราว