แผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
          ด้านการสนับสนุนด้านการปราบปราม มีการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง 36,202.31 กก. 
ตรวจสอบทรัพย์สิน 222 ราย จับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐในคดียาเสพติด จำนวน 119 ราย
          ด้านการป้องกันยาเสพติด ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวม การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา,ชุมชน,สถานประกอบการ
          ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ดำเนินการให้การบำบัดผู้ติดยาเสพติดจำนวน 150,598 ราย ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด จำนวน 20,674 ราย
          ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ ประสานงานด้านปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ เพื่อการปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดส่งออก - นำเข้า
          ด้านควบคุมและลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ได้ดำเนินการจัดวางระบบและสร้าง
รูปแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัดจนถึงพื้นที่ โดยการพัฒนาระบบความร่วมมือพหุพาคี และความสามารถของชุมชนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (AFP) , รวมพลังมวลชนจากชุมชนต่างๆ ในหมู่บ้าน ให้เกิดประชาคมหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด, แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนทีมีการแพร่ระบาดรุนแรง, พัฒนาระบบข้อมูล ยาเสพติดจังหวัดและเครือข่ายข้อมูลยาเสพติดในพื้นที่
7. วัตถุประสงค์
    เพื่อให้ลดการแพร่กระจายของยาเสพติด และให้ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูตามขั้นตอน โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

Back   |   Next   |   Sub menu   |   Main   |   Home