3. เงินกู้ต่างประเทศ
        เงินกู้ต่างประเทศ มีสองประเภทคือ การกู้โดยตรงของรัฐบาล และการกู้ของ

รัฐสาหกิจซึ่งรัฐบาลค้ำประกัน การกู้จากต่างประเทศทั้งสิ้น อาจจำแนกได้ตามแหล่ง

เงินกู้ สำคัญดังนี้

        1. ธนาคารโลก

        2. กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งประเทศญี่ปุ่น

        3. ธนาคารพัฒนาเอเซีย

        4. ตลาดการเงิน

        5. อื่นๆ

        เพดานเงินกู้จากต่างประเทศภาครัฐบาลในแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ

ประจำปีงบประมาณ 2541 ได้กำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 7,200 ล้านเหรียญสหรัฐ

ภายใต้เพดานเงินกู้นี้ได้กำหนดแผนการก่อหนี้จำนวน 6,749.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดยแบ่งเป็น รัฐบาลกู้โดยตรง 752.3 ล้านเหรียญสหรัฐ รัฐบาลค้ำประกัน 4,266.9

ล้านเหรียญสหรัฐ และเงินกู้ภายใต้โปรแกรม IMF 1,730.0 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น

จากปี 2540 จำนวน 3,798.9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 128.8 การที่ได้กำหนด

วงเงินการก่อหนี้จากต่างประเทศในปีงบประมาณ 2541 ไว้ภายในวงเงิน  7,200 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ก็เพื่อให้มีเงินทุนจากแหล่งนอกประเทศมาใช้ในการปรับโครงสร้าง เสริม

สภาพคล่อง ฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจ และบรรเทาปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์

ทางเศรษฐกิจ

ตารางที่ 4 - 4
เงินกู้ต่างประเทศโดยตรงของรัฐบาล
ล้านเหรียญสหรัฐ
ปีงบประมาณ           
แหล่งเงินกู้  2537  2538  2539  2540  25411/ 
1. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  288.1  180.0  300.0  336.9  2,030.0 
   1.1 ธนาคารโลก  118.1  150.0  256.9  1,230.0 2/ 
   1.2 ธนาคารพัฒนาเอเซีย  170.0  180.0  150.0  80.0  800.0 3/ 
2.รัฐบาลต่างประเทศ  240.4  358.1  226.4  178.6  452.3 
   2.1 กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ           
        โพ้นทะเลแห่งประเทศญี่ปุ่น (OECF)  240.4  307.4  135.1  178.6  450.0 
   2.2 อื่นๆ  50.7  91.3  2.3 
3. ตลาดการเงิน  50.0 
4. สินเชื่อเพื่อการส่งออก 
รวม  528.5  538.1  526.4  565.5  2,482.3 
หมายเหตุ 1/ เป็นวงเงินกู้ตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2541
            2/ รวมเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) 900.0 ล้านเหรียญสหรัฐ

                และเงินกู้เพื่อเตรียมการปรับโครงสร้างและจัดการด้านเศรษฐกิจ 30.0 

                ล้านเหรียญสหรัฐ

            3/ เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) 800.0 ล้านเหรียญสหรัฐ

 ที่มา :     สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

  

Back   | Next   | Contents   | Main