อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่381 ชื่อเรื่องเรื่อง การตรวจทานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ PART ของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เลขที่หนังสือนร 0717/ว 16 วันที่ประกาศ11 ธ.ค. 2552 หน้า0 เข้าชม309 เลขที่ดาวน์โหลด248 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่382 ชื่อเรื่องเรื่อง การปรับปรุงราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เลขที่หนังสือนร 0719/ว 9 วันที่ประกาศ16 พ.ย. 2552 หน้า0 เข้าชม600 เลขที่ดาวน์โหลด502 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่383 ชื่อเรื่องเรื่อง การประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล เลขที่หนังสือนร 0717/ว 93 วันที่ประกาศ04 ก.ย. 2552 หน้า0 เข้าชม267 เลขที่ดาวน์โหลด596 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่384 ชื่อเรื่องเรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เลขที่หนังสือนร 0506/ว 42 วันที่ประกาศ26 ก.พ. 2552 หน้า0 เข้าชม280 เลขที่ดาวน์โหลด263 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่385 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เลขที่หนังสือนร 0702/ว 40 วันที่ประกาศ11 ก.พ. 2552 หน้า0 เข้าชม357 เลขที่ดาวน์โหลด609 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่386 ชื่อเรื่องเรื่อง รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศุกราช 2552 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เลขที่หนังสือนร 0717/ว 29 วันที่ประกาศ21 ม.ค. 2552 หน้า0 เข้าชม336 เลขที่ดาวน์โหลด304 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่387 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เลขที่หนังสือนร 0712.2/ว 106 วันที่ประกาศ23 ก.ย. 2551 หน้า0 เข้าชม328 เลขที่ดาวน์โหลด274 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่388 ชื่อเรื่องเรื่อง การสัมมนาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการติดตามประเมินผล เลขที่หนังสือนร 0712.1/ว 42 วันที่ประกาศ18 ก.ย. 2551 หน้า0 เข้าชม402 เลขที่ดาวน์โหลด928 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่389 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เลขที่หนังสือนร 0712.2/ว 49 วันที่ประกาศ18 ก.ย. 2551 หน้า0 เข้าชม318 เลขที่ดาวน์โหลด275 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่390 ชื่อเรื่องเรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง เลขที่หนังสือนร 0714/ว 100 วันที่ประกาศ18 ก.ย. 2551 หน้า0 เข้าชม382 เลขที่ดาวน์โหลด294 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 397 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 40 หน้า