อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2


นายวิศนุเวศ เศวตนันทน์

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
e-mail : wisnuwes@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณด้านการเกษตร สหกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
2. เสนอแนะและให้ความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในด้านการงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณในความรับผิดชอบ
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหน่วยรับงบประมาณในการจัดทำงบประมาณการบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ ที่คำนึงถึงความจำเป็น ภารกิจ สถานะเงินนอกงบประมาณ ความสามารถในการหารายได้ การใช้จ่าย และการก่อหนี้ผูกพัน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ
4. วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการรวมทั้งวิเคราะห์เงินนอกงบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณในความรับผิดชอบ
5. ติดตาม และตรวจสอบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการในความรับผิดชอบ
6. จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อรัฐสภา
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
 

หน่วยงานภายใน
กลุ่มยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณ     0 2265 2155
ส่วนงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 0 2265 2156
ส่วนงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 0 2265 2175
ส่วนงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 0 2265 2174
ส่วนงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 0 2265 2155
ส่วนงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 0 2265 2162
ส่วนงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 0 2265 2134
ส่วนงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 0 2265 2138
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 2160