อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4


นายคงศักดิ์ บูรณะกุล

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4
โทรศัพท์ : 0 2265 1027
โทรสาร : 0 2618 5097
e-mail : kongsak@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
2. เสนอแนะและให้ความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในด้านการงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณในความรับผิดชอบ
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหน่วยรับงบประมาณในการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ ที่คำนึงถึงความจำเป็น ภารกิจ สถานะเงินนอกงบประมาณ ความสามารถในการหารายได้ การใช้จ่าย และการก่อหนี้ผูกพัน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ
4. วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการรวมทั้งวิเคราะห์เงินนอกงบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณในความรับผิดชอบ
5. ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการในความรับผิดชอบ
6. จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อรัฐสภา
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
 

หน่วยงานภายใน
กลุ่มยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณ 0 2265 1500
ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคม 1 0 2265 1506
ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคม 2 0 2265 1532
ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคม 3 0 2265 1531
ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคม 4 0 2265 1515
ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคม 5 0 2265 1512
ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคม 6 0 2265 1513
ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคม 7 0 2265 1484
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1503