อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองประเมินผล 2


นางวัลลภา เชาวลิต

ผู้อำนวยการกองประเมินผล 2
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
e-mail : wanlapa.pv@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

๑.    ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนา รูปแบบ วิธีการและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลทั้งก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณของงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของแผนงานบูรณาการที่รับผิดชอบ
๒.    กำหนดรูปแบบหรือวิธีการในการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของแผนงานบูรณาการที่รับผิดชอบ
๓.    ติดตามและประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายบูรณาการในภาพรวม จำแนกตามงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ของแผนงานบูรณาการที่รับผิดชอบ
๔.    ประมวลผลและจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณที่มีงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายบูรณาการจากหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการที่รับผิดชอบ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
๕.    ประมวลผลและจัดทำรายงานผลการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของแผนงานบูรณาการที่รับผิดชอบ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อรายงานต่อรัฐสภา
๖.    ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ การทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับของหน่วยรับงบประมาณที่มีงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของแผนงานบูรณาการ ที่รับผิดชอบ  รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกรณีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายบูรณาการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณที่มีงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและคณะรัฐมนตรี
๗.    จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณบูรณาการ ของแผนงานบูรณาการที่รับผิดชอบในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
๘.    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
 

หน่วยงานภายใน
ส่วนประเมินผลยุทธศาสตร์ 0 2265 1621
ส่วนประเมินผลบูรณาการ 0 2265 1622
ส่วนประเมินผลมิติพื้นที่ 1 0 2265 1631
ส่วนประเมินผลมิติพื้นที่ 2 0 2265 1632
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1682, 1697, 1691