อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานงบประมาณ 2


นางมุทิตา สมณะ

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานงบประมาณ 2
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
e-mail : mutita@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสนอแนะนโยบาย รูปแบบ แนวทางเกี่ยวกับการจัดทำและกำหนดมาตรฐานต้นทุนหน่วยปฏิบัติ
2. กำหนดและพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ เครื่องมือ และคู่มือการจัดทำมาตรฐานต้นทุนหน่วยปฏิบัติ
3. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานต้นทุนหน่วยปฏิบัติและการตรวจสอบราคาผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมรวมถึงการจัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
ส่วนมาตรฐานต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (OUC) 1 0 2265 1000 ต่อ 2260
ส่วนมาตรฐานต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (OUC) 2 0 2265 2010
ส่วนมาตรฐานต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (OUC) 3 0 2265 1000 ต่อ 2241
ส่วนมาตรฐานต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (OUC) 4 0 2265 2011
ฝ่ายบริหารทั่วไป 09 3908 4838, 08 3807 8755