อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


นางอรุณศรี สุขสถาพร

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0 2265 1035
โทรสาร : 0 2273 9379
e-mail : aroonsri@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงบประมาณ วางแผน และเสนอแนะนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
2. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงบประมาณ
3. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและบริการข้อมูลด้านการงบประมาณ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
ส่วนสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 2265 1717, 1711, 1712, 1713, 1721
ส่วนพัฒนาระบบประสานเครือข่ายภายนอก 0 2265 1741, 1742, 1736, 1739, 1703
ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลการงบประมาณ 1     0 2265 1719, 1749, 1747, 1737
ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลการงบประมาณ 2 (ระบบ e-Budgeting / ระบบ BB EvMIS) 0 2265 1718, 1738, 1706, 1716, 1745, 1744
ส่วนพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 0 2265 1732, 1746, 1705, 1710
ส่วนพัฒนาและบริการสารสนเทศ 0 2265 1702, 1707, 1708, 1709
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1729, 1036