อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ 10 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)


นายประโมทย์ สมาธิ

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ 10 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)
โทรศัพท์ : 05 311 2573-4
โทรสาร : 0 5311 2575
e-mail : pramotes@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการจัดทำงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณในพื้นที่ความรับผิดชอบ
2. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยรับงบประมาณระดับพื้นที่ ในการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ รวมถึงการจัดทำงบประมาณของแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ที่คำนึงความจำเป็น ภารกิจ ฐานะเงินนอกงบประมาณ ความสามารถในการหารายได้ การใช้จ่าย และการก่อหนี้ผูกพัน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการงบประมาณที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งมีความสอดคล้องทั้งในระดับนโยบาย ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่
4. ประสานและบูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยรับงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับพื้นที่และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
5. วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการรวมทั้งวิเคราะห์เงินนอกงบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณในความรับผิดชอบ
6. ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณในพื้นที่ความรับผิดชอบ
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการงบประมาณในพื้นที่ความรับผิดชอบ
8. จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อรัฐสภา
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

หน่วยงานภายใน

ที่ตั้งสำนักงาน

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1
ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
50300

โทรศัพท์ 0 5311 2573 - 4