อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ 15 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)


นายธนศาล วิธีเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ 15 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)
โทรศัพท์ : 042 716 588
โทรสาร : 042 713588
e-mail : thanasal@bb.go.th (อีเมลกลาง : bb-area15@bb.go.th)

หน้าที่รับผิดชอบ

1. เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการจัดทำงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณในพื้นที่ความรับผิดชอบ
2. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยรับงบประมาณระดับพื้นที่ ในการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ รวมถึงการจัดทำงบประมาณของแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ที่คำนึงความจำเป็น ภารกิจ ฐานะเงินนอกงบประมาณ ความสามารถในการหารายได้ การใช้จ่าย และการก่อหนี้ผูกพัน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการงบประมาณที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งมีความสอดคล้องทั้งในระดับนโยบาย ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่
4. ประสานและบูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยรับงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับพื้นที่และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
5. วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการรวมทั้งวิเคราะห์เงินนอกงบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณในความรับผิดชอบ
6. ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณในพื้นที่ความรับผิดชอบ
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการงบประมาณในพื้นที่ความรับผิดชอบ
8. จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อรัฐสภา
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

หน่วยงานภายใน

ที่ตั้งสำนักงาน

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2
ถ.ศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
47000