เอกสารงบประมาณ
  เอกสารงบประมาณ
คลิก......   

อ่านทั้งหมด 

   ผลจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง...   

อ่านทั้งหมด 

   ข้อมูลข่าวสารสำนักงบประมาณที่เปิดเผยตามม.9
  ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างที่รวมค่า Factor F
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างที่รวมค่า Factor F...   

อ่านทั้งหมด 

   ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  ประเภทของเอกสารที่ผู้มาขอใช้บริการ
ข้อมูลยอดนิยมที่มีผู้มาขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของสำนักงบประมาณ...   

  สถิติการให้บริการห้องสมุดและข้อมูลข่าวสารทางราชการของสำนักงบประมาณ
สถิติในเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2552...   

อ่านทั้งหมด 

   แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
  คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ...   

แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

อ่านทั้งหมด 

 
   ข้อมูลข่าวสารสำนักงบประมาณตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 (1) - (8)
  7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

  มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

  มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

  มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

  มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

อ่านทั้งหมด 

   ข้อมูล-ข่าวสาร
  คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  ด่วนที่สุดที่ นร0732/ว 77 ลว. 27 เมษายน 2560 เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณต่างร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ...

  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

อ่านทั้งหมด 

   กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

อ่านทั้งหมด 

   ข้อมูลทั่วไป
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่14 ธันวาคม 2559
คำสั่งสำนักงบประมาณ ที่ 272/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ...   

  แผ่นพับสาระน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คลิก...   

  แบบการขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงบประมาณ
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงบประมาณได้ที่นี่...   

  แผนที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการสำนักงบประมาณ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการสำนักงบประมาณตั้งอยู่ที่ ห้องสมุด อาคาร 4 ชั้น 7 สำนักงบประมาณ พญาไท กรุงเทพ...   

อ่านทั้งหมด 

   เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ร.บ. กฏหมาย ระเบียบ ข้อมูลต่างๆ คำอุทธรณ์ วินิจฉัย และอื่นๆ ที่น่าสนใจ...   

อ่านทั้งหมด 

   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ...   

อ่านทั้งหมด 

   พระราชบัญญัติควรรู้
  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554...   

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ...   

  คู่มือสิทธิประชาชนในการปฏิบัติราชการทางปกครอง
คู่มือสิทธิประชาชนในการปฏิบัติราชการทางปกครอง...   

  คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดย นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดย นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ ...   

  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙...   

อ่านทั้งหมด