ข้อมูลปัจจุบัน
ข้อมูลเดิม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน (ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๘๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๕๖ )
ซ้อมความเข้าใจเรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ที่ นร ๐๗๐๔/ว๕๔ ลว ๑๓ ก.พ. ๕๖)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ล่าสุด)
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2549
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546
ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ. ศ.2549
   
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว    
ระเบียบสำนักงบประมาณว่าด้วยการเบิกเงินค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เนื่องในการเดินทางไปราชการและค่ายานพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว พ.ศ.2527    
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2547    
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2547
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (นร 0704/ ว68 ลว 29 เม.ย. 58)
- หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง


- หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เอกสารแนบท้าย
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
การประกันภัยรถราชการ