ความเป็นมา
ผู้เข้าชม : 3012

การพัฒนาเว็บไซต์ People’s Watch ของสำนักงบประมาณ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายในมิติต่างๆ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ รวบรวมและวิเคราะห์จัดทำคำชี้แจง พร้อมทั้งใช้ประกอบการพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณของประเทศ รวมถึงสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายตาม “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” และเป็นอีกช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็นตาม “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘”

วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 2560 | 00:00 น.