อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  บริการออนไลน์  >  ถาม - ตอบ   

ถาม - ตอบ


ประเภท : การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เรื่อง : ค่าธรรมเนียมยกเลิกบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วัตถุประสงค์ : เพื่อเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามประเภทงบรายจ่าย
ถาม
ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้มีการยกเลิกตั๋วโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการ ณ สมาพันธรัฐสวิส
ของข้าราชการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกตั๋วโดยสาร จำนวน 2,000 บาท ดังนั้น จึงขอสอบถามว่า ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกตั๋วโดยสาร จำนวน 2,000 บาท ดังกล่าว ต้องเบิกจ่ายจาก
งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย ประเภทค่าธรรมเนียม หรือ เบิกจ่ายจาก งบรายจ่ายอื่น - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ตอบ

ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) คือ ค่าใช้จ่ายที่สายการบินเรียกเก็บที่ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางได้ และมีความประสงค์ขอยกเลิกบัตรโดยสารมีลักษณะเป็นการเรียกเก็บค่าบริการในการคืนหรือยกเลิกบัตรโดยสาร จึงไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ แต่ถือเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการจากสายการบินในการยกเลิกบัตรโดยสารเครื่องบิน จึงต้องใช้จ่ายจากงบดำเนินงาน ลักษณะค่าใช้สอยผู้ตอบคำถาม : กองกฎหมายและระเบียบ สำนักงบประมาณ : โทร 0 265 2239