อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  ราคามาตรฐาน - หลักเกณฑ์   >  คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ  >  ตอบข้อหารือ   >  ครุภัณฑ์   >  ในการจัดหาครุภัณฑ์ที่มีชื่อรายการกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หน่วยงานต้องการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่มีความพิเศษแตกต่างจากรายการครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่  
ในการจัดหาครุภัณฑ์ที่มีชื่อรายการกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หน่วยงานต้องการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่มีความพิเศษแตกต่างจากรายการครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่
ผู้เข้าชม : 1108

กรณีการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ นั้น ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 17 กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบควบคุมดูแลในการจัดหาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นไปตามความจำเป็น เหมาะสม อย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

หากหน่วยงานมีเหตุผลความจำเป็นต้องจัดหารายการครุภัณฑ์ ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากที่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ก็สามารถดำเนินการได้ั โดยขอให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของราชการ

 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

วันที่ประกาศ : 08 ก.พ. 2562 | 00:00 น.
0 Shares