อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  โฆษกสำนักงบประมาณ   >  ข่าวสารจากโฆษกสำนักงบประมาณ   >  สำนักงบประมาณ จัดทำงบประมาณฉบับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
สำนักงบประมาณ จัดทำงบประมาณฉบับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้เข้าชม : 546

สำนักงบประมาณจัดทำงบประมาณฉบับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชน   มีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่   การเป็นรัฐบาลที่โปร่งใส น่าเชื่อถือ

        นายเฉลิมพล  เพ็ญสูตร  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  ให้สัมภาษณ์ว่าจากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินประมาณ 3.185 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาของประชาชน สำนักงบประมาณจึงได้จัดทำงบประมาณฉบับประชาชน เพื่อให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่องค์ประกอบสำคัญในการสร้างองค์กรของรัฐให้เกิดความโปร่งใส นำมาซึ่งการพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน


        “งบประมาณฉบับประชาชน จะเป็นการนำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจข้อมูลการจัดทำงบประมาณได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า เงินทุกบาทที่ท่านได้เสียภาษีเข้ามาได้ถูกใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การเป็นรัฐบาลที่โปร่งใสและมีความน่าเชื่อถือ”  

        นายเฉลิมพล กล่าวว่างบประมาณฉบับประชาชน ได้นำเสนอข้อมูลงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีการนำเสนอข้อมูล ภาวะเศรษฐกิจ ประมาณการรายรับ แหล่งที่มาของรายรับ วงเงินและโครงสร้างงบประมาณ การจำแนกงบประมาณตามมิติต่างๆ รวมทั้งเป็นการนำเสนอข้อมูล ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกล่าวว่า การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูประเทศ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 มุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกันและคุ้มครองทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ปกป้องกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง กระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกกลุ่ม และมุ่งพัฒนากลุ่มฐานรากให้มีความเข้มแข็ง หลุดพ้นจากความยากจนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด จากเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th

 

วันที่ประกาศ : 02 ธ.ค. 2565 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 17 เม.ย. 2567 | 10:14 น.
0 Shares