อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  โฆษกสำนักงบประมาณ   >  ข่าวสารจากโฆษกสำนักงบประมาณ   >  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ในประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณ งบกลางฉุกเฉินหรือจำเป็น เกี่ยวกับการช่วยเหลือน้ำท่วมภาคอีสาน  
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ในประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณ งบกลางฉุกเฉินหรือจำเป็น เกี่ยวกับการช่วยเหลือน้ำท่วมภาคอีสาน
ผู้เข้าชม : 1173

ข้าพเจ้า นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา/โฆษกสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี/
ขอรายงานผลการชี้แจงประเด็น การจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ในประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณ งบกลางฉุกเฉินหรือจำเป็น เกี่ยวกับการช่วยเหลือน้ำท่วมภาคอีสาน
ผู้ชี้แจง นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ / ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สาระสำคัญ
แฟนเพจ “พลเมืองต่อต้าน Single Gateway” เผยแพร่เอกสาร พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ที่มีข้อกำหนดให้มีการตัดงบประมาณด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและบริหารจัดการน้ำของกระทรวงมหาดไทยไปกว่า 250 ล้านบาท ซึ่งทางเพจฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่ากฎหมายระบุว่าสามารถโอนงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐไว้สำหรับเป็นงบประมาณสำรอง งบประมาณฉุกเฉินหรือจำเป็นกว่าหมื่นล้านบาท แต่เมื่อประชาชนเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติจากธรรมชาติ เหตุใดรัฐบาลจึงตั้งกองทุนขอรับบริจาค

ที่มา : เพจ “พลเมืองต่อต้าน Single Gateway เพื่อเสรีภาพและความยุติธรรม”เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560

ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้โอนงบประมาณรายจ่ายจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายที่กระทรวงมหาดไทย ไม่สามารถดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ ซึ่งงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นสามารถขอใช้จ่ายในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเร่งด่วน ซึ่งรวมถึงรายจ่ายเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายแก่ประชาชน

สำหรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับอุทกภัยในภาคอีสานในขณะนี้ ส่วนราชการฯ สามารถใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จังหวัดละ 20 ล้านบาทซึ่งขยายได้ถึง 100 ล้านบาท หากไม่เพียงพอสำนักงบประมาณได้จัดเตรียมงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในเบื้องต้นไว้แล้วประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งพร้อมที่จะจัดสรรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นนำไปดำเนินการตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ดี การที่รัฐบาลเชิญชวนพี่น้องประชาชาวไทยร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสานในขณะนี้ เป็นกรณีที่รัฐบาลได้รับบริจาคเงินเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดตั้งกองทุนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 เพื่อให้การรับบริจาคและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ประกาศ : 01 ส.ค. 2560 | 00:00 น.
0 Shares