อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  โฆษกสำนักงบประมาณ   >  ข่าวสารจากโฆษกสำนักงบประมาณ   >  เรื่อง “หากมีการนำหนี้ของ ธปท. ไปรวมไว้ในหนี้สาธารณะ และทำให้สัดส่วนของหนี้สาธารณะต่อ GDP เกินกว่าร้อยละ 60 จะมีผลกระทบต่อร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือไม่”   
เรื่อง “หากมีการนำหนี้ของ ธปท. ไปรวมไว้ในหนี้สาธารณะ และทำให้สัดส่วนของหนี้สาธารณะต่อ GDP เกินกว่าร้อยละ 60 จะมีผลกระทบต่อร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือไม่”
ผู้เข้าชม : 955

ข้าพเจ้า นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา/ โฆษกสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ขอรายงานผลการชี้แจงประเด็น “หากมีการนำหนี้ของ ธปท. ไปรวมไว้ในหนี้สาธารณะ และทำให้สัดส่วนของหนี้สาธารณะต่อ GDP เกินกว่าร้อยละ 60 จะมีผลกระทบต่อร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือไม่”
ผู้ชี้แจง นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ / ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สาระสำคัญ
ตามที่มีข่าวว่า ให้นับรวมหนี้ ธปท. เป็นหนี้สาธารณะ ดังนี้
1) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว.สรรหา ยื่นเรื่องให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบฐานะการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.60 จากนั้นได้รับหนังสือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อพิจารณา และจะแจ้งผลให้ทราบ ขณะนี้ยังไม่ทราบผลดังกล่าว

2) ข้อมูลจากข่าวกระทรวงการคลังที่ 80/2559 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 59 เรื่อง การแก้ไขกฎหมายหนี้สาธารณะ มีการเสนอเกี่ยวกับหนี้เงินกู้ของหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ เช่น ธปท.ให้ถือเป็นหนี้เงินกู้ที่เป็นความเสี่ยงทางการคลัง และจากข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 หนี้สาธารณะ อยู่ที่ 5,921,722 ล้านบาท ถือเป็นร้อยละ 41.22 ต่อ GDP โดยยังไม่รวมหนี้ของ ธปท. จำนวน 4,963,953 ล้านบาท จึงเห็นว่าควรนำหนี้ของ ธปท.มารวมเป็นหนี้สาธารณะด้วย

3) ขอให้ตรวจสอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ที่กำลังพิจารณาอยู่ใน สนช.ว่า หากนำหนี้ของ ธปท.ไปรวมไว้ในหนี้สาธารณะ และทำให้สัดส่วนของหนี้สาธารณะต่อ GDP เกินกว่าร้อยละ 60 จะมีผลกระทบต่อร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯปี 61 หรือไม่
ขอเรียนว่า

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะแจ้งว่า พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 บัญญัตินิยาม “หนี้สาธารณะ” ให้หมายความว่า “หนี้ที่กระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงินโดยกระทรวง การคลังมิได้ค้ำประกัน” โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายได้กำหนดขอบเขตของหนี้สาธารณะให้ครอบคลุมเฉพาะหนี้เงินกู้ที่เกิดจากการดำเนินงานของภาคการคลัง (Fiscal Operation) เท่านั้น ไม่รวมหนี้เงินกู้ของหน่วยงานภาคการเงิน (Financial Operation) ที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงินโดยกระทรวงการคลังไม่ได้ค้ำประกัน เช่นเดียวกับหนี้เงินกู้ของ ธปท. ดังนั้นหนี้ของ ธปท. ไม่ถูกนับเป็นหนี้สาธารณะตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ จึงไม่มีผลกระทบต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่รัฐบาลจัดทำ

วันที่ประกาศ : 08 ส.ค. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 25 ต.ค. 2560 | 15:35 น.
0 Shares