อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

 1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  โฆษกสำนักงบประมาณ   >  ข่าวสารจากโฆษกสำนักงบประมาณ   >  แถลงข่าว การประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
แถลงข่าว การประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้เข้าชม : 2577

แถลงข่าว
การประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารหน่วยงานอื่น ผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมประมาณ 1,600 คน ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องรอยัล    จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การประชุมสัมมนาครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยตามปฏิทินงบประมาณฯ นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รวมทั้ง จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำ “ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” รวมถึง “ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนและจัดทำคำขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีการบูรณาการทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) มิติบูรณาการ (Agenda) และมิติพื้นที่ (Area) รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) นโยบายสำคัญของรัฐบาล และแผนแม่บทอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินในระดับภาค    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และมีการจัดสรรงบประมาณที่มีการบูรณาการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวางแผนและพัฒนาพื้นที่ระดับภาคที่มีความสอดคล้องกัน

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รายการเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
สำหรับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 6 ภาค ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคเหนือ
 2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคกลาง
 4. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออก
 5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคใต้
 6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคใต้ชายแดน

ซึ่งแต่ละภาคจะนำยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มาเป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาพื้นที่ และได้กำหนดยุทธศาสตร์ชี้นำเพิ่มเติม ทั้งในมิติบูรณาการ (Agenda) และมิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณลงในภาค/พื้นที่ อย่างเหมาะสมต่อไป

วันที่ประกาศ : 16 ส.ค. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 27 ต.ค. 2560 | 17:56 น.
0 Shares