ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฎหมายและระเบียบ   >  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ   >  ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๐๕ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๐๕ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้เข้าชม : 5904
วันที่ประกาศ : 15 มิ.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 05 ก.ค. 2561 | 11:27 น.
0 Shares