อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฎหมายและระเบียบ   >  การบริหารงบประมาณ  >  การบริหารงบประมาณ > งบกลาง > รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น   >  ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๐๕ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๐๕ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้เข้าชม : 6559
วันที่ประกาศ : 15 มิ.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 17 ส.ค. 2566 | 13:16 น.
0 Shares