นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐

Published by สำนักงบประมาณ

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

Published by สำนักงบประมาณ