HOME
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ
ทบวงมหาวิทยาลัย
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
รัฐวิสาหกิจ
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
งบกลาง
รูปแบบและเงื่อนไขการใช้ข้อมูล
 
  • ข้อมูลนี้จัดทำไว้ในรูปแบบของ PDF โดยต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader เปิดใช้ข้อมูล
  • สำนักงบประมาณขอสงวนสิทธ์ในการปรับปรุงแก้ไขโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • ข้อมูลนี้ถูกจัดทำ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2543 ฉะนั้นข้อมูลบางส่วนอาจมี ความแตกต่าง กับข้อมูลปัจจุบันได้
 
วิธีใช้งาน
 
  1. Click ชื่อหน่วยงานระดับกระทรวงทางด้านซ้ายมือ
  2. เมื่อได้เลือกข้อ 1 แล้วจะปรากฎรายชื่อหน่วยงานระดับกรมทางด้านขวามือให้ Click หน่วยงานระดับกรมที่ต้องการ
  3. เมื่อได้เลือกข้อ 2 แล้วจะได้รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการ
 
หมายเหตุ
- กรณีที่เครื่องของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ท่านสามารถ
  download โปรแกรมติดตั้งได้จาก ที่นี (acrb32.exe)
 
 
 
จัดทำโดย :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น6  สำนักนโยบายและสารสนเทศการงบประมาณ  สำนักงบประมาณ