รายละเอียดประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2546 (15 ม.ค. 46)

สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
ทบวงมหาวิทยาลัย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
รัฐวิสาหกิจ
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
งบกลาง


วิธีใช้งาน
  1. Click ชื่อหน่วยงานระดับกระทรวงทางด้านซ้ายมือ
  2. เมื่อได้เลือกข้อ 1 แล้วจะปรากฎรายชื่อหน่วยงานระดับกรม
    ทางด้านขวามือให้ Click หน่วยงานระดับกรมที่ต้องการ
  3. เมื่อได้เลือกข้อ 2 แล้วจะได้รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการ

ข้อเสนอแนะ
  1. ควรใช้ IE5.0 ขึ้นไปในการ View ข้อมูล
  2. สำหรับ Screen Resolution ที่เหมาะสมคือ 800 x 600