1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9   >  มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด  
มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
เริ่ม
01พ.ค. 63
00:00
ผู้เข้าชม : 611

 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (8) เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด ปัจจุบันคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้ออกประกาศแล้ว 8 เรื่อง คือ

1. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพ เช่น ก่อนการสร้างเขื่อนต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ก่อน  : ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

2ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ตามแบบ สขร. 1

3. ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย 6 ข้อ (36 ข้อย่อย) ดังนี้

          3.1 การจัดการพัสดุ (8 ข้อย่อย)

 1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
 2. แผนการจัดหาพัสดุ
 3. รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคาตามมาตรา 9 (8)
 4. ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ
 5. สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8)
 6. รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ และรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ
 7. รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
 8. รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

           3.2 การให้บริการประชาชน (7 ข้อย่อย)

 1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 3. ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
 4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชนที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก
 5. หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
 6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง
 7. รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายใน ที่จัดทำโดยผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบภายใน

            3.3 การบริหารงานของหน่วยงาน (6 ข้อย่อย)

 1. โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
 3. แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี
 4. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์  และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
 5. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
 6. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

             3.4 การบริหารงบประมาณ (5 ข้อย่อย)

 1. แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 2. หลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงาน
 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ จำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน
 4. รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
 5. รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 1.     3.5 การบริหารงานบุคคล (6 ข้อย่อย)
  1. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคัดเลือก หรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว
  2. รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร
  3. มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงานและผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ
  4. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
  5. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
  6. รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณ ให้โทษต่อบุคลากร และรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

               3.6 การติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงาน (4 ข้อย่อย)

 1. หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
 2. รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
 3. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
 4. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฏหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรี

4. ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้งบประมาณ ซึ่งรายละเอียดอย่างน้อยต้องมีชื่องานวิจัย ชื่อผู้ทำ วิธีการจ้าง จำนวนเงิน และระยะเวลา : ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

5. ข้อมูลเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ สามารถแสดงเป็นโฉนดที่ดินก็ได้ : ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

6.  ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่ใช้เงินงบประมาณของรัฐที่จัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง การวัดผล การดูงาน และมีการเสนอรายงาน แต่ไม่ใช่หลักสูตรที่จัดเป็นการเฉพาะกิจ เช่น ฝึกอบรมวิธีปฏิบัติงาน หรือฝึกอบรมเพิ่มทักษะ และซักซ้อมความเข้าใจในหน่วยงาน

7. ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

8. รายงานผลการตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 : ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

2. แผนปฏิบัติราชการประจำปี

3. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงบประมาณ

4. ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

5. รายงานการติดตามประเมินผล / การใช้จ่ายงบประมาณ

 

 

วันที่ประกาศ : 01 พ.ค. 2563 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 26 ส.ค. 2563 | 10:47 น.