มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ความโปร่งใส   >  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)   >  การประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564  
การประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
ผู้เข้าชม : 202

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายอนันต์  แก้วกำเนิด)  เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 17  มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สิริ ปกาสิต สำนักงบประมาณ  โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ นางพลินี  เตชะมวลไววิทย์) รองหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันฯ (นายมนตรี เจริญฉัตรชัย  นิติกรชำนาญการพิเศษ) คณะทำงานและเลขานุการ และคณะทำงานจากกองต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบคำสั่งสำนักงบประมาณ ที่ 51/2564เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานฯ  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  และพิจารณาการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT)  พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการ

วันที่ประกาศ : 18 มี.ค. 2564 | 00:00 น.