มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  บุคคลต้นแบบ ประกาศเกียรติคุณ บทความ   >  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณได้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานที่ซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นต้นแบบของข้าราชการที่ดี โดยการพิจารณาผู้บริหารที่เป็นบุคคลต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณได้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานที่ซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นต้นแบบของข้าราชการที่ดี โดยการพิจารณาผู้บริหารที่เป็นบุคคลต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้เข้าชม : 553

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณได้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานที่ซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นต้นแบบของข้าราชการที่ดี  โดยการพิจารณาผู้บริหารที่เป็นบุคคลต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาเห็นว่า นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ เป็นผู้บริหารที่เป็นต้นแบบ จิตอาสา”  จากการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีหัวใจแห่งความเสียสละ มุ่งเน้นประโยชน์สุขส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สุขส่วนตน และนางสาวกนกรัตน์ ขุนทอง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ เป็นผู้บริหารที่เป็นต้นแบบ การยึดมั่นในหลักการจากการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน

วันที่ประกาศ : 23 เม.ย. 2564 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 27 เม.ย. 2564 | 17:19 น.