มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ความโปร่งใส   >  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)   >  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงบประมาณ  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงบประมาณ
ผู้เข้าชม : 28825

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสำนักงบประมาณผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้ผลคะแนนรวม 95.50 คะแนน อยู่ในระดับผลการประเมิน AA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนความพยายามในการพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างองค์กรที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

สำนักงบประมาณตระหนักในความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ และพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืนต่อไป

ไฟล์แนบ

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf

วันที่ลงประกาศ : 04 ส.ค. 2565   |   15:48   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 55.18 MB

TAG

ITA
วันที่ประกาศ : 03 ส.ค. 2565 | 13:30 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 04 ส.ค. 2565 | 15:48 น.