มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

คู่มือการปฏิบัติเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงบประมาณ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงบประมาณ
ผู้เข้าชม : 979
วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 20 เม.ย. 2561 | 10:30 น.